OPTICS & PHOTONICS International Congress 2024

Session information

ALPS2024 » Poster Presentation

ALPS Poster Session 1

Wed. Apr 24, 2024 10:30 AM - 12:00 PM Hall A (Pacifico Yokohama Exhibition Hall)

*Shigeki Oshima1, Jin Akai1,3, Yuhei Ueno1,3, Hajime Sasao2, Yasuhiro Miyasaka3, Masayuki Suzuki1, Hiroyuki Toda1,3, Hiromitsu Kiriyama1,3 (1. Doshisha University, 2. Naka Fusion Institute (NFI), National Institutes for Quantum Science and Technology (QST), 3. Kansai Institute for Photon Science (KPSI), National Institutes for Quantum Science and Technology (QST))

*Kentaro Sakai1, Kosuke Himeno2, Shuta J. Tanala3, Tatiana Pikuz2, Takafumi Asai4, Yuki Abe2, Takumi Minami2, Kazumasa Oda2, Soichiro Suzuki2, Fuka Nikaido2, Kiyochika Kuramoto2, Toshiharu Yasui2, Hideki Kohri2, Masato Kanasaki4, Kenji Kaji4, Hiromitsu Kiriyama5, Akira Kon5, Kotaro Kondo5, Nobuhiko Nakanii5, Wei-Yen Woon6, Che-Men Chu6, Kuan-Ting Wu6, Chun-Sung Jao7, Yao-Li Liu7, Shogo Isayama8, Atsushi O. Tokiyasu9, Harihara Sudhan Kumar9, Kentaro Tomita10, Yuji Fukuda5, Yasuhiro Kuramitsu2 (1. National Institute for Fusion Science, 2. Osaka University, 3. Aoyama Gakuin University, 4. Kobe University, 5. National Institutes for Quantum Science and Technology, 6. National Central University, 7. National Cheng Kung University, 8. Kyushu University, 9. Tohoku University, 10. Hokkaido University)

×

Authentication

Abstract password authentication.
Paper will be available for viewing on April 22, 2024 (JST).

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In