Annual Meeting on Photochemistry 2022

Session information

Poster Presentation

Poster Session 3

Thu. Sep 15, 2022 4:00 PM - 5:40 PM Poster Room (Poster Room)

*Daisuke YAMAGUCHI1,2, Kazushi YAMAGUCHI1,2,4, Kenji HIRAI1,2, Farsai TAEMAITREE1,2, Yuta TAKANO2, Kohei OTOMO4,3, Motosuke TSUTSUMI4, Chentao Wen6, Rocha Susana5, Tomomi NEMOTO4, Hiroshi UJII1,2,5 (1. Grad.Sch.of Inf.Sci.,Hokkaido Univ., 2. Res.Inst.for Elec.Sci.,Hokkaido Univ., 3. Grad.Sch.of Med.,Juntendo Univ., 4. Nat.Inst.for Physio.Sci., 5. KU Leuven, 6. Nat.Inst.for Physic.Chem.)

Withdrawn

*Naoto MATSUMOTO1, Koki NISHIMURA1, Nobuo KIMIZUKA1,5, Yusuke NISHIYAMA2, Keiko IDETA3, Kenichiro TATEISHI4, Tomohiro UESAKA4, Nobuhiro YANAI1,5,6 (1. Grad. Sch. of Eng., Kyushu Univ., 2. NanoCrystallography Unit, RIKEN-JEOL Collaboration Center, 3. Institute for Materials Chem. and Eng., Kyushu Univ., 4. RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, 5. CMS, Kyushu Univ., 6. FOREST, JST)

*Yuki MATSUDA1, Ryota NAKAMURA1, Yoshiki OZAWA1, Keishiro TAHARA1, Toshikazu ONO2, Nobuto YOSHINARI3, Takumi KONNO3, Kunihisa SUGIMOTO4, Shintaro KOBAYASHI5, Shogo KAWAGUCHI5, Masaaki ABE1 (1. Fac. of Sci., Univ. of Hyogo, 2. Fac. of Eng., Kyushu Univ., 3. Fac. of Sci., Osaka Univ., 4. Fac. of Sci. and Eng., Kindai Univ., 5. SPring-8/JASRI)

×

Authentication

Abstract password authentication.
Password is required to view the abstract. Please enter a password to authenticate.

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In