The Molecular Biology Society of Japan

8:00 PM - 8:10 PM

[2F4-5] 新型タバコを含むタバコ煙に含まれる有害成分とニコチン依存

〇欅田 尚樹1 (1.国立保健医療科学院 生活環境研究部)