The Japan Society of Applied Physics

[P11-7] A Genetic Algorithm Approach to InGaP/GaAs HBT Parameters Extraction and RF Characterization

Yiming Li, Yen-Yu Cho, Chuan-Sheng Wang, Kuen-Yu Huang (1.National Nano Device Laboratories, 2.National Chiao Tung University, 3.National Tsing Hua University)

https://doi.org/10.7567/SSDM.2002.P11-7