128th JGS: 2021

Session information

Oral

R8 [Regular Session]Marine geology

[3ch313-21] R8 [Regular Session]Marine geology

Mon. Sep 6, 2021 1:00 PM - 3:30 PM ch3 (ch3)

Chiar:Yoshiaki Suzuki, Yasuhiko Ohara

1:00 PM - 1:15 PM

*Daisuke Kuwano1, Koji Kameo1, Yoshimi Kubota2, Masayuki Utsunomiya3, Kanako Mantoku4,2, Makoto Okada5 (1. Chiba University, 2. National Museum of Nature and Science, 3. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4. National Institute for Environmental Studies, 5. Ibaraki Univesity)

Cancelled

2:00 PM - 2:15 PM

*Masafumi Murayama Murayama1,6, Wataru Tanikawa2, Akira Ijiri3, Tatsuhiko Hoshino2, Takehiro Hirose2, Katsuya Nejigaki6, Kazuno Arai6, Yasuo Kondo4, Goichiro Uramoto6, Hiromasa Ozaki5, Minoru Yoneda5 (1. Faculty of Agriculture and Marine Science, Kochi University, 2. Institute for Extra-cutting-edge Science and Technology Avant-garde Research, Kochi Institute for Core Sample Research, JAMSTEC, 3. Kobe University, 4. Faculty of Science and Technology, Kochi University, 5. The University Museum,The University of Tokyo, 6. Center for advanced Marine Core Research, Kochi University)

Break (2:15 PM - 2:30 PM)

2:30 PM - 2:45 PM

*Yusuke Suganuma1,2, Yuki Haneda3, Takuya Itaki3, Takeshige Ishiwa1, Masakazu Fujii1,2, Yuji Kato9, Takayuki Omori7, Atsuko Amano3, Masao Iwai9, Naoshisa Nishida10, Kazuya Kusahara8, Daisuke Hirano1,2, Mosamu Seki4, Kota Katsuki5, Moto Kawamata1,11, Hiroki Matsui6, Jyun'ichi Okuno1,2, Minoru Ikehara9, Hideki Miura1,2 (1. National Institute of Polar Research, 2. The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), 3. Geological Survey of Japan, AIST, 4. Hokkaido University, 5. Shimane University, 6. Akita University, 7. University of Tokyo, 8. JAMSTEC, 9. Kochi Core center, 10. Tokyo Gakugei Daigaku, 11. CERI)

2:45 PM - 3:00 PM

*Ryoma Setoguchi1, Akira Ijiri2, Takeyasu Yamagata3, Hiroyuki Matsuzaki3, Kyoko Hagino1, Yohei Hamada5, Osamu Tadai6, Wataru Tanikawa5, Juichiro Ashi4, Masafumi Murayama1 (1. Kochi University, 2. Kobe University, 3. The University Museum, The University of Tokyo, 4. Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 5. Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 6. Marine Works Japan Ltd.)

3:00 PM - 3:15 PM

*Norikatsu Akizawa1, Naoto Hirano2, Shiki Machida3, Akira Ishikawa4, Gen Shimoda5, Kazutaka Yasukawa6, Kenji Matsuzaki1, Chiori Tamura1, Junji Kaneko7, Onboard Science Party (1. Atmosphere and Ocean Research Institute, The Univ. Tokyo, 2. Tohoku Univ., 3. Chiba Tech., 4. Tokyo Tech., 5. AIST, 6. School of Engeneering, The Univ. Tokyo, 7. JAMSTEC)

3:15 PM - 3:30 PM

*Toshitsugu Yamazaki1, Shun Chiyonobu2, Osamu Ishizuka3,4, Fumisato Tajima5, Naoki Uto5, Shinichi Takagawa5 (1. Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 2. Graduate School of International Resource Sciences, Akita University, 3. Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4. Japan Agency for Marine-Earth Science and Techonology, 5. KOKEN BORING MACHINE CO. LTD)

×

Authentication

Abstract password authentication.
Password is required to view the abstract. Please enter a password to authenticate.

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In