Japan Geoscience Union Meeting 2015

Tomoaki YAMADA

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 25, 2015 9:00 AM - 10:45 AM IC (2F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Mon. May 25, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Mon. May 25, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Sun. May 24, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 202 (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

4:15 PM - 4:30 PM

*Kenji UEHIRA1, Toshihiko KANAZAWA1, Masashi MOCHIZUKI1, Hiromi FUJIMOTO1, Shin-ichi NOGUCHI1, Takashi SHIMBO1, Katsuhiko SHIOMI1, Takashi KUNUGI1, Shin AOI1, Takumi MATSUMOTO1, Shoji SEKIGUCHI1, Yoshimitsu OKADA1, Masanao SHINOHARA2, Tomoaki YAMADA2 (1.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 2.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)

Wed. May 27, 2015 2:15 PM - 4:00 PM A06 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM A06 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

5:27 PM - 5:30 PM

*Ken ISHIHARA1, Kimihiro MOCHIZUKI1, Tomoaki YAMADA1, Yusuke YAMASHITA1, Masanao SHINOHARA1, Ryosuke AZUMA2, Ryota HINO3, Toshinori SATO4, Yoshio MURAI5, Hiroshi YAKIWARA6 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Recearch Center for Prediction of Earthquake and Volcanic Erupstion, Tohoku University, 3.International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 4.Graduate School of Science, Chiba University, 5.Faculty of Science, Hokkaido University, 6.Faculty of Science, Kagoshima University)

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

6:15 PM - 7:30 PM

*Ken ISHIHARA1, Kimihiro MOCHIZUKI1, Tomoaki YAMADA1, Yusuke YAMASHITA1, Masanao SHINOHARA1, Ryosuke AZUMA2, Ryota HINO3, Toshinori SATO4, Yoshio MURAI5, Hiroshi YAKIWARA6 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Recearch Center for Prediction of Earthquake and Volcanic Erupstion, Tohoku University, 3.International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 4.Graduate School of Science, Chiba University, 5.Faculty of Science, Hokkaido University, 6.Faculty of Science, Kagoshima University)

Thu. May 28, 2015 9:15 AM - 10:45 AM 303 (3F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 28, 2015 9:00 AM - 10:45 AM A05 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM A05 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

4:15 PM - 4:30 PM

*Masanao SHINOHARA1, Takemi ISHIHARA1, Tomoaki YAMADA1, Akito ARAYA1, Toshihiko KANAZAWA2, Hiromi FUJIMOTO2, Satoshi TSUKIOKA3, Kenji UEHIRA2, Kokichi IIZASA4 (1.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 2.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 4.Graduate School of Frontier Sciences ,the University of Tokyo)

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 102B (1F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:00 AM - 9:15 AM

*Masanao SHINOHARA1, Tomoaki YAMADA1, Kazuo NAKAHIGASHI2, Yuya MACHIDA3, Takashi SHIMBO4, Kimihiro MOCHIZUKI1, Hajime SHIOBARA1, Yoshio MURAI5, Ryota HINO6, Yoshihiro ITO7, Toshinori SATO8, Kenji UEHIRA4, Hiroshi YAKIWARA9, Koichiro OBANA3, Shuichi KODAIRA3 (1.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 2.Kobe University, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 4.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 5.Hokkaido University, 6.Tohoku University, 7.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 8.Chiba University, 9.Kagoshima University)

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201A (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection