Japan Geoscience Union Meeting 2015

Wataru KANDA

Convener, Chairperson

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 102A (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Convener:*Wataru Kanda(Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology), Masahiro Ichiki(Graduate School of Science, Tohoku University), Chair:Tetsuo Matsuno(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo)

Tue. May 26, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 102A (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Convener:*Wataru Kanda(Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology), Masahiro Ichiki(Graduate School of Science, Tohoku University), Chair:Maki Hata(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Convener:*Wataru Kanda(Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology), Masahiro Ichiki(Graduate School of Science, Tohoku University)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 102A (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

10:36 AM - 10:39 AM

*Koki AIZAWA1, Makoto UYESHIMA2, Naoya TAKAMURA3, Mitsuru UTSUGI4, Hiroyuki INOUE4, Taro SHIOTANI4, Kazunari UCHIDA1, Yuko TSUKASHIMA1, Asuma WAKABAYASHI1, Shiori FUJITA1, Takeshi MATSUSHIMA1, Takao KOYAMA2, Wataru KANDA5, Ryokei YOSHIMURA6, Ken'ichi YAMAZAKI6, Shintaro KOMATSU6, Azusa SHITO7 (1.Kyushu University, 2.ERI, University of Tokyo, 3.NT system design, 4.Aso Volcanological Laboratory, Kyoto University, 5.KSVO, TITECH, 6.DPRI, Kyoto University, 7.Institute for Geothermal sciences, Kyoto University)

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

6:15 PM - 7:30 PM

*Koki AIZAWA1, Makoto UYESHIMA2, Naoya TAKAMURA3, Mitsuru UTSUGI4, Hiroyuki INOUE4, Taro SHIOTANI4, Kazunari UCHIDA1, Yuko TSUKASHIMA1, Asuma WAKABAYASHI1, Shiori FUJITA1, Takeshi MATSUSHIMA1, Takao KOYAMA2, Wataru KANDA5, Ryokei YOSHIMURA6, Ken'ichi YAMAZAKI6, Shintaro KOMATSU6, Azusa SHITO7 (1.Kyushu University, 2.ERI, University of Tokyo, 3.NT system design, 4.Aso Volcanological Laboratory, Kyoto University, 5.KSVO, TITECH, 6.DPRI, Kyoto University, 7.Institute for Geothermal sciences, Kyoto University)

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Thu. May 28, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Mon. May 25, 2015 2:15 PM - 4:00 PM 102B (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Mon. May 25, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

6:15 PM - 7:30 PM

*Masahiro ICHIKI1, Yasuo OGAWA2, Toshiki KAIDA1, Tomotsugu DEMACHI1, Satoshi HIRAHARA1, Yoshimori HONKURA2, Wataru KANDA2, Toshio KONO1, Takao KOYAMA3, Masaki MATSUSHIMA2, Takashi NAKAYAMA1, Syuichi SUZUKI1, Hiroaki TOH4, Makoto UYESHIMA3 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, 3.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 4.Graduate School of Science, Kyoto University)