Japan Geoscience Union Meeting 2015

Shoichiro YOKOTA

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 27, 2015 2:15 PM - 3:00 PM 106 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

2:15 PM - 2:30 PM

*Ayako MATSUOKA1, Kanako SEKI2, Naoki TERADA3, Shoichiro YOKOTA1, Atsushi YAMAZAKI1, Takumi ABE1, Takeshi IMAMURA1, Yasuhiro KAWAKATSU1, Yoshifumi FUTAANA4, Masafumi HIRAHARA2, Keigo ISHISAKA5, Atsushi KUMAMOTO3, Junichi KURIHARA6, Hiromu NAKAGAWA3, Takeshi SAKANOI7, Makoto TAGUCHI8, Kazunori OGOHARA9 (1.ISAS/JAXA, 2.STEL, Nagoya Univ., 3.Dept. Geophys., Grad. Sch. Sci., Tohoku Univ., 4.IRF, Sweden, 5.Toyama Pref. Univ., 6.Cosmosciences, Hokkaido Univ., 7.Planet. Plasma Atmos. Res. Cent., Tohoku Univ., 8.College of Science, Rikkyo Univ., 9.School of Engineering, The Univ. of Shiga Prefecture)

Mon. May 25, 2015 11:00 AM - 12:45 PM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

11:45 AM - 12:00 PM

*Yuichiro CHO1, Kazuo SHIBASAKI1, Misako UMEYAMA1, Takahiro OISHI2, Shingo KAMEDA1, N., Yayoi MIURA3, Kazuo YOSHIOKA2, Yoshifumi SAITO2, Shoichiro YOKOTA2, Satoshi KASAHARA2, Tetsuo YOSHIMITSU2, Ryuji OKAZAKI4, Makiko OHTAKE2, Tomokatsu MOROTA5, Sumire KOGA6, Seiji SUGITA7 (1.Rikkyo University, 2.ISAS, 3.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 4.Kyushu University, 5.Nagoya University, 6.Dept. Complexity Science and Engineering, University of Tokyo, 7.Dept. Earth and Planetary Science, University of Tokyo)

Tue. May 26, 2015 11:00 AM - 11:45 AM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

11:00 AM - 11:15 AM

*Daiba KATO1, Yoshifumi SAITO2, Masaki N Nishino3, Shoichiro YOKOTA2, Hideo TSUNAKAWA4 (1.Department of Earth and Planetary Science, The University of Tokyo, 2.Institite of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University, 4.Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology)

Wed. May 27, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 302 (3F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

9:00 AM - 9:15 AM

Mon. May 25, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 202 (2F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Wed. May 27, 2015 5:15 PM - 6:00 PM 302 (3F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 202 (2F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

4:30 PM - 4:45 PM

*Yoshifumi SAITO1, Saburo MATSUNAGA1, Yuya NAKAMURA2, Kazushi ASAMURA1, Masafumi HIRAHARA3, Hirotsugu KOJIMA4, Takeshi SAKANOI5, Ayako MATSUOKA1, Manabu SHIMOYAMA3, Shoichiro YOKOTA1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, 2.Axelspace Corporation, 3.Solar-Terretrial Environment Laboratory, Nagoya University, 4.Research institute for sustainable humanosphere, Kyoto university, 5.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University)

5:30 PM - 5:45 PM

*Takahiro OISHI1, Yoshifumi SAITO2, Shoichiro YOKOTA2, Satoshi KASAHARA2, Naoaki SAITO3, Yukio FUJIWARA3, Yuichiro CHO4, Yayoi N. MIURA5, Shingo KAMEDA4, Seiji SUGITA1 (1.Department of Earth and Planetary Science, University of Tokyo, 2.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 3.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4.Department of Physics, Rikkyo University, 5.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General