Japan Geoscience Union Meeting 2015

Susumu ABE

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 25, 2015 2:15 PM - 4:00 PM 105 (1F)

 • Oral
 • | Symbol H (Human Geosciences)
 • | H-RE Resource and Engineering Geology

Tue. May 26, 2015 11:00 AM - 12:30 PM 103 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Thu. May 28, 2015 9:15 AM - 10:45 AM A04 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 27, 2015 2:15 PM - 4:00 PM A06 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

3:15 PM - 3:30 PM

*Tatsuya ISHIYAMA1, Hiroshi SATO1, Naoko KATO1, Eiji KURASHIMO1, Shigeru TODA2, Shin KOSHIYA3, Kenta KOBAYASHI4, Tetsuo NO5, Takeshi SATO5, Shuichi KODAIRA5, Kazuya SHIRAISHI5, Motonori HIGASHINAKA5, Susumu ABE1, GROUP FOR 2014 KAHOKU-TONAMI, Seismic survey RESEARCH1 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Aichi Educational University, 3.Iwate University, 4.Niigata University, 5.JGI, Inc)

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM A06 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

4:15 PM - 4:30 PM

*Takaya IWASAKI1, Noriko TSUMURA2, Tanio ITO3, Hiroshi SATO1, Eiji KURASHIMO1, Naoshi HIRATA1, Kazunori ARITA4, Katsuya NODA5, Akira FUJIWARA5, Susumu ABE5, Shinsuke KIKUCHI6, Kazuko SUZUKI7 (1.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 2.Graduate School of Science, Chiba University, 3.Heisei Teikyo University, 4.The Hokkaido University Museum, Hokkaido University, 5.JGI, Inc., 6.JAPEX, 7.Schlumberger Ltd.)

Thu. May 28, 2015 4:15 PM - 6:00 PM IC (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General