Japan Geoscience Union Meeting 2015

Presentations by Keyword

Keywords : Tsunami

137 results (101 - 110)

Sun. May 24, 2015 6:15 PM - 7:30 PM

*Takashi ISHIZAWA1, Kazuhisa GOTO2, Yusuke YOKOYAMA3, Yosuke MIYAIRI3, Chikako SAWADA3, Yuichi NISHIMURA4, Daisuke SUGAWARA2 (1.Graduate School of Earth Science, Tohoku University, 2.International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University, 3.Atmosphere and Ocean Research Institute, University of Tokyo, 4.Graduate School of Science, Hokkaido University)

 • Poster
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University)

 • Poster
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University)

 • Poster
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Thu. May 28, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 202 (2F)

Convener:*Ryuji Tada(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The Univeristy of Tokyo), Takeshi Nakagawa(Ritsumeikan University), Ken Ikehara(Institute of Geology and Geoinformation, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Masanobu Yamamoto(Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University), Chair:Masanobu Yamamoto(Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 102B (1F)

Convener:*Kazuko Usami(Institute of Geology and Geoinformation, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Ken Ikehara(Institute of Geology and Geoinformation, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yoshihiro Ito(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University), Takashi Toyofuku(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)), Chair:Yoshihiro Ito(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

Tue. May 26, 2015 9:45 AM - 10:00 AM

*Toshiya FUJIWARA1, Shuichi KODAIRA1, SANTOS FERREIRA, Christian DOS2, Gou FUJIE1, Yuka KAIHO1, Yoshiyuki KANEDA3, Takafumi KASAYA1, Yasuyuki NAKAMURA1, Tetsuo NO1, Takeshi SATO1, Michael Strasser4, Narumi TAKAHASHI1, Tsutomu TAKAHASHI1, Gerold Wefer2 (1.Research and Development Center for Earthquake and Tsunami, JAMSTEC, 2.MARUM, Center for Marine Environmental Sciences, University of Bremen, 3.Disaster Mitigation Research Center, Nagoya University, 4.Geological Institute, ETH Zurich)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 102B (1F)

Convener:*Kazuko Usami(Institute of Geology and Geoinformation, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Ken Ikehara(Institute of Geology and Geoinformation, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yoshihiro Ito(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University), Takashi Toyofuku(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)), Chair:Yoshihiro Ito(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 102B (1F)

Convener:*Kazuko Usami(Institute of Geology and Geoinformation, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Ken Ikehara(Institute of Geology and Geoinformation, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yoshihiro Ito(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University), Takashi Toyofuku(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)), Chair:Yoshihiro Ito(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 26, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 102B (1F)

Convener:*Kazuko Usami(Institute of Geology and Geoinformation, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Ken Ikehara(Institute of Geology and Geoinformation, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yoshihiro Ito(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University), Takashi Toyofuku(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)), Chair:Ken Ikehara(Institute of Geology and Geoinformation, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 26, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 102B (1F)

Convener:*Kazuko Usami(Institute of Geology and Geoinformation, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Ken Ikehara(Institute of Geology and Geoinformation, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yoshihiro Ito(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University), Takashi Toyofuku(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)), Chair:Ken Ikehara(Institute of Geology and Geoinformation, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 26, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 102B (1F)

Convener:*Kazuko Usami(Institute of Geology and Geoinformation, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Ken Ikehara(Institute of Geology and Geoinformation, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yoshihiro Ito(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University), Takashi Toyofuku(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)), Chair:Ken Ikehara(Institute of Geology and Geoinformation, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)