Japan Geoscience Union Meeting 2015

Presentations by Keyword

Keywords : Tsunami

137 results (71 - 80)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201B (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Chair:Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

Sun. May 24, 2015 11:15 AM - 11:30 AM

*Yosuke MIYAIRI1, Yusuke YOKOYAMA1, Chikako SAWADA1, Takashi ISHIZAWA2, Yuichi NISHIMURA3, Daisuke SUGAWARA4, Takahisa KAWAMATA5, Kazuhisa GOTO4 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute,The University of Tokyo, 2.Department of EARTH SCIENCE, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 5.Board of Education, Iwanuma City)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201B (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Chair:Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201B (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Chair:Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201B (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Chair:Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201B (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Chair:Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

Sun. May 24, 2015 12:03 PM - 12:06 PM

Shojiro NAKAGAWA1, Hiroyuki SASAKI1, Masamichi OMOTE2, *Futoshi NANAYAMA3, Nobuo GESHI3, Kazuaki WATANABE3, Hidetoshi NARUO4, Fukashi MAENO5, Tetsuo KOBAYASHI6 (1.Yakushima Earth-Science Club, 2.Yakushima Town Office, 3.Geological Survey of Japan, AIST, 4.Takeokadai Highschool, 5.Tokyo University, 6.Kagoshima University)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201B (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Chair:Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201B (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Chair:Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201B (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Chair:Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201B (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Chair:Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

Sun. May 24, 2015 12:15 PM - 12:18 PM

*Keita TAKADA1, Kenichi YOSHIDA2, Atsushi ODASHIMA2, Kentaro IMAI3, Yuichi EBINA3, Kazuhisa GOTO3, Shin KOSHIYA4, Hidekazu YAMAMOTO4, Masanobu SHISHIKURA5, Atsuo IGARASHI1, Toshihiko ICHIHARA1, Hirohisa KINOSHITA1, Tetsuya IKEDA1 (1.Fukken Co.Ltd, 2.River Division,Department of prefectural Land Development,Iwate Pref Govt, 3.IRIDeS Tohoku University, 4.Faculty of Engineering, Iwate University, 5.Institute of Earthquake and Volcano Geology, AIST)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201B (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Chair:Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)