Japan Geoscience Union Meeting 2016

Wataru Kanda

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 25, 2016 10:45 AM - 12:15 PM IC (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

10:45 AM - 11:00 AM

*Yoshiya Usui1,2, Yasuo Ogawa1,2, Koki Aizawa3, Wataru Kanda1,2, Takeshi Hashimoto4, Takao Koyama5, Yusuke Yamaya6, Masaaki Mishina, Tsuneomi Kagiyama7 (1.Graduate School of Science, Tokyo Institute of Technology, 2.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, 3.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 5.Volcano Research Center, Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 6.Fukushima Renewable Energy Institute, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 7.Aso Volcanological Laboratory Institute for Geothermal Sciences Graduate School of Science Kyoto University)

Mon. May 23, 2016 9:00 AM - 10:30 AM A07 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

Mon. May 23, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 201A (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

3:45 PM - 4:00 PM

*Kaori Seki1, Wataru Kanda2, Toshiya Tanbo3, Takeshi Ohba4, Yasuo Ogawa2, Shinichi Takakura5, Kenji Nogami2, Masashi Ushioda5, Atsushi Suzuki1, Zenshiro Saito1, Yasuo Matsunaga1 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology, 2.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, 3.Tateyama Caldera Sabo Museum, Toyama Prefecture, 4.Department of Chemistry, Tokai University, 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

5:15 PM - 6:30 PM

*Taro Shiotani1, Mitsuru Utsugi5, Koki Aizawa2, Makoto Uyeshima3, Takao Koyama3, Wataru Kanda4, Tsuneomi Kagiyama5 (1.Graduate School of Science, Kyoto University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Kyushu University, 3.Earthquake Research Institute, Tokyo University,Japan, 4.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Tech.,Japan, 5.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 6.Technical Division Graduate School of Science, Kyoto University)

Tue. May 24, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

5:15 PM - 6:30 PM

*Yasuo Matsunaga1, Wataru Kanda2, Shinichi Takakura3, Takao Koyama4, Yasuo Ogawa2, Kaori Seki1, Atsushi Suzuki1, Zenshiro Saito1 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Tokyo Institute of Technology, 2.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, 3.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

5:15 PM - 6:30 PM

*Tomoyoshi Kuwahara1, Akihiko Terada2, Yohei Yukutake3, Wataru Kanda2, Yasuo Ogawa2 (1.Graduate School of Science and Engneering, Tokyo Insutitute of Technology, 2.Volcanic Fliud Research Center, Tokyo Insutitute of Technology, 3.Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture)

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

5:15 PM - 6:30 PM

*Koki Aizawa1, Hisafumi Asaue2, Katsuaki Koike3, Shinichi Takakura4, Nobuo Matsushima4, Maki Hata4, Tohru yoshinaga5, Takeshi Hashimoto6, Mitsuru Utsugi7, Hiroyuki Inoue7, Taro Shiotani13, Makoto Uyeshima8, Takao Koyama8, Wataru Kanda9, Kazunari Uchida1, Yuko Tsukashima1, Azusa Shito1, Shiori Fujita12, Asuma Wakabayashi12, Kaori Tsukamoto12, Takeshi Matsushima1, Ryokei Yoshimura10, Ken'ichi Yamazaki10, Shintaro Komatsu10, Makoto Tamura11, The 2016 Kumamoto earthquake research group (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Laboratory on Innovative Techniques for Infrastructures, Kyoto University, 3.Graduate School of Engineering and Faculty of Engineering, Kyoto University, 4.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.Kumamoto University, 6.Hokkaido University, 7.Kyoto University, 8.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 9.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, 10.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 11.Hokkaido Research Organization, Geological Survery of Hokkaido, 12.Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University, 13.Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University)

Thu. May 26, 2016 3:30 PM - 4:45 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

5:15 PM - 6:30 PM

*Koki Aizawa1, Hisafumi Asaue2, Katsuaki Koike3, Shinichi Takakura4, Nobuo Matsushima4, Maki Hata4, Tohru yoshinaga5, Takeshi Hashimoto6, Mitsuru Utsugi7, Hiroyuki Inoue7, Taro Shiotani13, Makoto Uyeshima8, Takao Koyama8, Wataru Kanda9, Kazunari Uchida1, Yuko Tsukashima1, Azusa Shito1, Shiori Fujita12, Asuma Wakabayashi12, Kaori Tsukamoto12, Takeshi Matsushima1, Ryokei Yoshimura10, Ken'ichi Yamazaki10, Shintaro Komatsu10, Makoto Tamura11, The 2016 Kumamoto earthquake research group (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Laboratory on Innovative Techniques for Infrastructures, Kyoto University, 3.Graduate School of Engineering and Faculty of Engineering, Kyoto University, 4.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.Kumamoto University, 6.Hokkaido University, 7.Kyoto University, 8.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 9.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, 10.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 11.Hokkaido Research Organization, Geological Survery of Hokkaido, 12.Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University, 13.Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University)