Japan Geoscience Union Meeting 2016

Tomoki Nakamura

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 22, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 303 (3F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

9:45 AM - 10:00 AM

*Aiko Nakato1, Hikaru Yabuta2, Mutsumi Komatsu3, Tomokatsu Morota4, Moe Matsuoka5, Seiji Sugita6, Takaaki Hiroi7, Kohei Kitazato8, Tatsuaki Okada1, Hiroki Senshu9, Sho Sasaki2, Tomoki Nakamura4, Naoki Kobayashi1, Seiichiro Watanabe5, Hayabusa2 Landing Site Working Group (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Osaka University, 3.The Graduate University for Advanced Studies [SOKENDAI], 4.Nagoya University, 5.Tohoku University, 6.The University of Tokyo, 7.Brown University, 8.University of Aizu, 9.Chiba Institute of Technology)

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

5:15 PM - 6:30 PM

*Takeshi Sakanoi1, Takahiro Iwata2, Tomoki Nakamura4, Yasumasa Kasaba4, Makoto Taguchi5, Hiromu Nakagawa4, Masato Kagitani1, Atsushi Yamazaki2, Shohei Aoki3, Takao M. Sato2 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.JAXA, ISAS, 3.Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, INAF, 4.Graduate School of Science, Tohoku University, 5.College of Sicence, Rikkyo University)

Mon. May 23, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 104 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

9:15 AM - 9:30 AM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Hiroki Senshu1, Koji Wada1, Ko Ishibashi1, Toshihiro Kasuga1, Manabu Yamada1, Shingo Kameda13, Katsuhito Ohtsuka3, Jun-ichi Watanabe2, Takashi Ito2, Yasuhiro Kawakatsu4, Sarli Bruno4, Takahiro Iwata4, Tatsuaki Okada4, Makoto Yoshikawa4, Tomoki Nakamura6, Hikaru Yabuta5, Sho Sasaki5, Mutsumi Komatsu7, Aiko Nakato4, Takahiro Hiroi8, Takashi Mikouchi9, Seitaro Urakawa10, Shinsuke Abe11, MASATERU ISHIGURO12, Hiroshi Kimura14, Shogo Tachibana15, Ryosuke Nakamura16, Keiko Nakamura-Messenger17, Mikiya Sato20, Ralf Srama18, Harald Kruger19 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.National Astronomical Observatory of Japan, 3.Tokyo Meteor Network, 4.JAXA, 5.Osaka University, 6.Tohoku University, 7.Sokendai, 8.Brown University, 9.The University of Tokyo, 10.Japan Spaceguard Association, 11.Nihon University, 12.Seoul National University, 13.Rikkyo University, 14.Kobe University, 15.Hokkaido University, 16.AIST, 17.NASA Johnson Space Center, 18.University of Stuttgart, 19.Max Planck Institutes, 20.Kawasaki Municipal Science Museum)

Mon. May 23, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 104 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

11:30 AM - 11:45 AM

*Naoki Terada1, Kanako Seki2, Yoshifumi Futaana3, Francois Leblanc4, Shoichiro Yokota5, Yoshifumi Saito5, Ayako Matsuoka5, Reiko Nomura5, Atsushi Yamazaki5, Junichi Kurihara6, Yayoi N. Miura7, Ken-ichi Bajo6, Ryuji Okazaki8, Tomoki Nakamura1, Shingo Kameda9, Yuichiro Cho9, science team MMX mission (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 3.Swedish Institute of Space Physics, 4.Laboratoire Atmospheres, Milieux, Observations Spatiales, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Graduate School of Science, Hokkaido University, 7.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 8.Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University, 9.School of Science, Rikkyo University)

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Tue. May 24, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 104 (1F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

12:00 PM - 12:15 PM

*Aiko Nakato1, Tomoki Nakamura2, Yoko Kebukawa3, Yasuo Takeichi4, Hiroki Suga5, Chihiro Miyamoto6, Kazuhiko Mase4, Yoshio Takahashi6 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Tohoku University, 3.Yokohama National University, 4.High-Energy Accelerator Research Organization (KEK), 5.Hiroshima University, 6.The University of Tokyo)

Tue. May 24, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

5:15 PM - 6:30 PM

*Kazuki Kikuchi1, Tomoki Nakamura2, Daisuke Nakashima2, Keisuke Nagao3, Naoya Imae4, Akira Yamaguchi4, Hideyasu Kojima4 (1.Department of Earth and Planetary Materials Sciences, FacultyGraduate School of Science, Tohoku University, 2.Department of Earth and Planetary Materials Sciences, Faculty of Science, Tohoku University, 3.Korea Polar Research Institute, 4.National Institute of Polar Research)

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. May 25, 2016 9:00 AM - 10:25 AM 104 (1F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

9:00 AM - 9:20 AM

*Takaaki Noguchi2, Hikaru Yabuta3, Shoichi Itoh4, Takuya Mitsunari, Naoya Sakamoto5, Aya Okubo1, Ryuji Okazaki6, Tomoki Nakamura7, Shogo Tachibana8, Kentaro Terada3, Mitsuru Ebihara9, Naoya Imae10, Makoto Kimura11, Hiroko Nagahara1 (1.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.Faculty of Arts and Science, Kyushu University, 3.Department of Earth and Space Science, Osaka University, 4.Department of Earth and Plaentary Science, Kyoto University, 5.Creative Research Institution, Hokkaido University, 6.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 7.Department of Earth Science, Tohoku University, 8.Department of Natural History Sciences, Hokkaido University, 9.Urban Liberal Arts, Tokyo Metropolitan University, 10.Antarctic Meteorite Research Center, 11.College of Science, Ibaraki University)