Japan Geoscience Union Meeting 2016

Nobuhiko Sugito

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 23, 2016 1:45 PM - 3:15 PM IC (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

2:00 PM - 2:15 PM

*Nobuhisa Matsuta1, Nobuhiko Sugito2, Daisuke Hirouchi3, Kazutaka Ikeda3, Hiroshi Sawa4, Mitsuhisa Watanabe5, Yasuhiro Suzuki6 (1.Okayama University Graduate School of Education, 2.Hosei University, 3.Shinshu University, 4.Tsuruoka College, 5.Toyo University, 6.Nagoya University)

Wed. May 25, 2016 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

10:10 AM - 10:30 AM

*Yasuhiro Kumahara1, Hideaki Goto1, Takashi Nakata1, Satoshi Ishiguro2, Daisuke Ishimura3, Tatsuya Ishiyama4, Shinsuke Okada5, Kyoko Kagohara6, Shintaro Kashihara7, Heitaro Kaneda7, Nobuhiko Sugito8, Yasuhiro Suzuki9, Daishi Takenami10, Kei Tanaka11, Tomoki Tanaka7, Hiroyuki Tsutsumi12, Shinji Toda5, Daisuke Hirouchi13, Nobuhisa Matsuta10, Tomokazu Mita14, Hikaru Moriki10, Haruka Yoshida15, Mitsuhisa Watanabe16 (1.Hiroshima University, 2.Aichi Institute of Technology, 3.Tokyo Metropolitan University, 4.University of Tokyo, 5.Tohoku University, 6.Yamaguchi University, 7.Chiba University, 8.Hosei University, 9.Nagoya University, 10.Okayama University, 11.Japan Map Center, 12.Kyoto University, 13.Shinshu University, 14.Kagoshima University, 15.Fukuoka Prefectural Yame High School, 16.Toyo University)

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

5:15 PM - 6:30 PM

*Hideaki Goto1, Yasuhiro Kumahara1, Takashi Nakata1, Satoshi Ishiguro2, Daisuke Ishimura3, Tatsuya Ishiyama4, Shinsuke Okada5, Kyoko Kagohara6, kashihara shintaro7, Heitaro Kaneda7, Nobuhiko Sugito8, Yasuhiro Suzuki9, Daishi Takenami10, Kei Tanaka11, Tomoki Tanaka7, Hiroyuki Tsutsumi12, Shinji Toda5, Daisuke Hirouchi13, Nobuhisa Matsuta10, Hikaru Moriki10, Haruka Yoshida14, Mitsuhisa Watanabe15 (1.Hiroshima University, 2.Aichi Institute of Technology, 3.Tokyo Metropolitan University, 4.University of Tokyo, 5.Tohoku University, 6.Yamaguchi University, 7.Chiba University, 8.Hosei University, 9.Nagoya University, 10.Okayama University, 11.Japan Map Center, 12.Kyoto University, 13.Shinshu University, 14.Fukuoka Prefectural Yame High School, 15.Toyo University)

5:15 PM - 6:30 PM

*Nobuhiko Sugito1, Hideaki Goto2, Yasuhiro Kumahara3, Takashi Nakata4, Kyoko Kagohara5, Hiroyuki Tsutsumi6, Nobuhisa Matsuta7, Haruka Yoshida8 (1.Faculty of Humanity and Environment, Hosei University, 2.Graduate School of Letters, Hiroshima University, 3.Graduate School of Education, Hiroshima University, 4.Professor Emeritus, Hiroshima University, 5.Yamaguchi University, 6.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Kyoto University, 7.Graduate School of Education, Okayama University, 8.Fukuoka Prefectural Yame High School)

Thu. May 26, 2016 3:30 PM - 4:45 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

5:15 PM - 6:30 PM

*Hideaki Goto1, Yasuhiro Kumahara1, Takashi Nakata1, Satoshi Ishiguro2, Daisuke Ishimura3, Tatsuya Ishiyama4, Shinsuke Okada5, Kyoko Kagohara6, kashihara shintaro7, Heitaro Kaneda7, Nobuhiko Sugito8, Yasuhiro Suzuki9, Daishi Takenami10, Kei Tanaka11, Tomoki Tanaka7, Hiroyuki Tsutsumi12, Shinji Toda5, Daisuke Hirouchi13, Nobuhisa Matsuta10, Hikaru Moriki10, Haruka Yoshida14, Mitsuhisa Watanabe15 (1.Hiroshima University, 2.Aichi Institute of Technology, 3.Tokyo Metropolitan University, 4.University of Tokyo, 5.Tohoku University, 6.Yamaguchi University, 7.Chiba University, 8.Hosei University, 9.Nagoya University, 10.Okayama University, 11.Japan Map Center, 12.Kyoto University, 13.Shinshu University, 14.Fukuoka Prefectural Yame High School, 15.Toyo University)

5:15 PM - 6:30 PM

*Nobuhiko Sugito1, Hideaki Goto2, Yasuhiro Kumahara3, Takashi Nakata4, Kyoko Kagohara5, Hiroyuki Tsutsumi6, Nobuhisa Matsuta7, Haruka Yoshida8 (1.Faculty of Humanity and Environment, Hosei University, 2.Graduate School of Letters, Hiroshima University, 3.Graduate School of Education, Hiroshima University, 4.Professor Emeritus, Hiroshima University, 5.Yamaguchi University, 6.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Kyoto University, 7.Graduate School of Education, Okayama University, 8.Fukuoka Prefectural Yame High School)