Japan Geoscience Union Meeting 2016

Shingo Kameda

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

5:15 PM - 6:30 PM

*Seiji Sugita1, Manabu Yamada2, Hirotaka Sawada3, Tomokatsu Morota4, Rie Honda5, Shingo Kameda6, Chikatoshi Honda7, Hidehiko Suzuki8, Toru Kouyama9, Kazunori Ogawa10, MASATERU ISHIGURO11 (1.the University of Tokyo, 2.Chiba Institute of Technology, 3.JAXA, 4.Nagoya University, 5.Kochi University, 6.Rikkyo University, 7.Aizu University, 8.Meiji University, 9.AIST, 10.Kobe University, 11.Seoul National University)

Mon. May 23, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 104 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

9:15 AM - 9:30 AM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Hiroki Senshu1, Koji Wada1, Ko Ishibashi1, Toshihiro Kasuga1, Manabu Yamada1, Shingo Kameda13, Katsuhito Ohtsuka3, Jun-ichi Watanabe2, Takashi Ito2, Yasuhiro Kawakatsu4, Sarli Bruno4, Takahiro Iwata4, Tatsuaki Okada4, Makoto Yoshikawa4, Tomoki Nakamura6, Hikaru Yabuta5, Sho Sasaki5, Mutsumi Komatsu7, Aiko Nakato4, Takahiro Hiroi8, Takashi Mikouchi9, Seitaro Urakawa10, Shinsuke Abe11, MASATERU ISHIGURO12, Hiroshi Kimura14, Shogo Tachibana15, Ryosuke Nakamura16, Keiko Nakamura-Messenger17, Mikiya Sato20, Ralf Srama18, Harald Kruger19 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.National Astronomical Observatory of Japan, 3.Tokyo Meteor Network, 4.JAXA, 5.Osaka University, 6.Tohoku University, 7.Sokendai, 8.Brown University, 9.The University of Tokyo, 10.Japan Spaceguard Association, 11.Nihon University, 12.Seoul National University, 13.Rikkyo University, 14.Kobe University, 15.Hokkaido University, 16.AIST, 17.NASA Johnson Space Center, 18.University of Stuttgart, 19.Max Planck Institutes, 20.Kawasaki Municipal Science Museum)

Mon. May 23, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 104 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

10:45 AM - 11:00 AM

*Takeshi Imamura1, Kazunori Ogohara2, Yasumasa Kasaba3, Shohei Aoki6, Makoto Taguchi4, Shingo Kameda4, Ichiro Yoshikawa5 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Prefecture School of Engineering, The University of Shiga, 3.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 4.College of Science, Rikkyo University, 5.Department of Complexity Science and Engineering, The University of Tokyo, 6.Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, Istituto Nazionale di AstroFisica)

11:30 AM - 11:45 AM

*Naoki Terada1, Kanako Seki2, Yoshifumi Futaana3, Francois Leblanc4, Shoichiro Yokota5, Yoshifumi Saito5, Ayako Matsuoka5, Reiko Nomura5, Atsushi Yamazaki5, Junichi Kurihara6, Yayoi N. Miura7, Ken-ichi Bajo6, Ryuji Okazaki8, Tomoki Nakamura1, Shingo Kameda9, Yuichiro Cho9, science team MMX mission (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 3.Swedish Institute of Space Physics, 4.Laboratoire Atmospheres, Milieux, Observations Spatiales, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Graduate School of Science, Hokkaido University, 7.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 8.Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University, 9.School of Science, Rikkyo University)

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences