Japan Geoscience Union Meeting 2016

Shinsuke Okada

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 23, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 301B (3F)

 • Oral
 • | Symbol H (Human Geosciences)
 • | H-GM Geomorphology

9:45 AM - 10:00 AM

*Yoshiki Shirahama1, Atsunori Nakamura1, Yosuke Miyairi2, Honglin He3, Ken-ichi Kano4, Shinsuke Okada5, Yusuke Yokoyama2, Yasutaka Ikeda6 (1.National Institute of Advanced Industrial and Science Technology, 2.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 3.Institute of Geology, China Earthquake Administration, 4.Center for Integrated Research and Education of Natural Hazards, Shizuoka University, 5.International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 6.Earth & Planetary Science, The University of Tokyo)

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GD Geodesy

5:15 PM - 6:30 PM

Shigeki Wada1, *Ryo Honda2, Toshiyuki Tanaka2, Shinsuke Okada3, Akihiro Sawada4, Yoshihiro Hiramatsu4 (1.Graduate School of Natural Science and Technology, Kanazawa University, 2.Tono Research Institute of Earthquake Science, Association for the Development of Earthquake Prediction, 3.Internatipnal Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 4.Faculty of Natural System, Institute of Science and Engineering, Kanazawa University)

Mon. May 23, 2016 3:30 PM - 5:00 PM IC (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

4:15 PM - 4:30 PM

*Shinsuke Okada1, Toshifumi Imaizumi2, Atsumasa Okada3, Norihiro Nakamura2, Tatsuro Fukuchi4, Kenshiro Otsuki5 (1.International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 2.Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Emeritus professor of Kyoto University, 4.Graduate School of Education & Human Sciences, University of Yamanashi, 5.Emeritus professor of Tohoku University)

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

5:15 PM - 6:30 PM

*Hideki Kosaka1, Abe Kohei2, Sezaki Shotaro1, Kagohara Kyoko3, Okada Shinsuke4, Ikebe Hiromi1, Miwa Atsushi2, Imaizumi Toshifumi5 (1.Kankyo Chishitsu Company Limited, 2.OYO Corporation, 3.Faculty of Education, Yamaguchi University, 4.International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 5.Tohoku University)

5:15 PM - 6:30 PM

*Shinsuke Okada1, Toshifumi Imaizumi2, Susumu Sakashita3, Kyoko Kagohara4, Shigeru Toda5, Nobuhisa Matsuta6, Satoru Yamaguchi7, Masato Yamamoto3, Mikihiro Imani3, Hitoshi Todokoro3, Yoshikazu Matsubara3 (1.International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 2.Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Oyo Corporation, 4.Faculty of Education, Yamaguchi University, 5.Aichi University of Education, 6.Graduate School of Education, Okayama University, 7.Graduate School of Science, Osaka City University)

5:15 PM - 6:30 PM

*susumu sakashita1, shinsuke okada2, toshifumi imaizumi2, Shigeru Toda3, kyoko kagohara5, nobuhisa matsuta4, satoru yamaguchi6, masato yamamoto1, mikihiro imai1, hitoshi todokoro1 (1.OYO corporation, 2.Tohoku University, 3.Aichi University of education, 4.Okayama University, 5.Yamaguchi University, 6.Osaka city University)

Wed. May 25, 2016 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

10:10 AM - 10:30 AM

*Yasuhiro Kumahara1, Hideaki Goto1, Takashi Nakata1, Satoshi Ishiguro2, Daisuke Ishimura3, Tatsuya Ishiyama4, Shinsuke Okada5, Kyoko Kagohara6, Shintaro Kashihara7, Heitaro Kaneda7, Nobuhiko Sugito8, Yasuhiro Suzuki9, Daishi Takenami10, Kei Tanaka11, Tomoki Tanaka7, Hiroyuki Tsutsumi12, Shinji Toda5, Daisuke Hirouchi13, Nobuhisa Matsuta10, Tomokazu Mita14, Hikaru Moriki10, Haruka Yoshida15, Mitsuhisa Watanabe16 (1.Hiroshima University, 2.Aichi Institute of Technology, 3.Tokyo Metropolitan University, 4.University of Tokyo, 5.Tohoku University, 6.Yamaguchi University, 7.Chiba University, 8.Hosei University, 9.Nagoya University, 10.Okayama University, 11.Japan Map Center, 12.Kyoto University, 13.Shinshu University, 14.Kagoshima University, 15.Fukuoka Prefectural Yame High School, 16.Toyo University)

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

5:15 PM - 6:30 PM

*Hideaki Goto1, Yasuhiro Kumahara1, Takashi Nakata1, Satoshi Ishiguro2, Daisuke Ishimura3, Tatsuya Ishiyama4, Shinsuke Okada5, Kyoko Kagohara6, kashihara shintaro7, Heitaro Kaneda7, Nobuhiko Sugito8, Yasuhiro Suzuki9, Daishi Takenami10, Kei Tanaka11, Tomoki Tanaka7, Hiroyuki Tsutsumi12, Shinji Toda5, Daisuke Hirouchi13, Nobuhisa Matsuta10, Hikaru Moriki10, Haruka Yoshida14, Mitsuhisa Watanabe15 (1.Hiroshima University, 2.Aichi Institute of Technology, 3.Tokyo Metropolitan University, 4.University of Tokyo, 5.Tohoku University, 6.Yamaguchi University, 7.Chiba University, 8.Hosei University, 9.Nagoya University, 10.Okayama University, 11.Japan Map Center, 12.Kyoto University, 13.Shinshu University, 14.Fukuoka Prefectural Yame High School, 15.Toyo University)

Thu. May 26, 2016 3:30 PM - 4:45 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

5:15 PM - 6:30 PM

*Hideaki Goto1, Yasuhiro Kumahara1, Takashi Nakata1, Satoshi Ishiguro2, Daisuke Ishimura3, Tatsuya Ishiyama4, Shinsuke Okada5, Kyoko Kagohara6, kashihara shintaro7, Heitaro Kaneda7, Nobuhiko Sugito8, Yasuhiro Suzuki9, Daishi Takenami10, Kei Tanaka11, Tomoki Tanaka7, Hiroyuki Tsutsumi12, Shinji Toda5, Daisuke Hirouchi13, Nobuhisa Matsuta10, Hikaru Moriki10, Haruka Yoshida14, Mitsuhisa Watanabe15 (1.Hiroshima University, 2.Aichi Institute of Technology, 3.Tokyo Metropolitan University, 4.University of Tokyo, 5.Tohoku University, 6.Yamaguchi University, 7.Chiba University, 8.Hosei University, 9.Nagoya University, 10.Okayama University, 11.Japan Map Center, 12.Kyoto University, 13.Shinshu University, 14.Fukuoka Prefectural Yame High School, 15.Toyo University)