Japan Geoscience Union Meeting 2016

Hikaru Yabuta

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 22, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 303 (3F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

9:45 AM - 10:00 AM

*Aiko Nakato1, Hikaru Yabuta2, Mutsumi Komatsu3, Tomokatsu Morota4, Moe Matsuoka5, Seiji Sugita6, Takaaki Hiroi7, Kohei Kitazato8, Tatsuaki Okada1, Hiroki Senshu9, Sho Sasaki2, Tomoki Nakamura4, Naoki Kobayashi1, Seiichiro Watanabe5, Hayabusa2 Landing Site Working Group (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Osaka University, 3.The Graduate University for Advanced Studies [SOKENDAI], 4.Nagoya University, 5.Tohoku University, 6.The University of Tokyo, 7.Brown University, 8.University of Aizu, 9.Chiba Institute of Technology)

Mon. May 23, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 104 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

9:15 AM - 9:30 AM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Hiroki Senshu1, Koji Wada1, Ko Ishibashi1, Toshihiro Kasuga1, Manabu Yamada1, Shingo Kameda13, Katsuhito Ohtsuka3, Jun-ichi Watanabe2, Takashi Ito2, Yasuhiro Kawakatsu4, Sarli Bruno4, Takahiro Iwata4, Tatsuaki Okada4, Makoto Yoshikawa4, Tomoki Nakamura6, Hikaru Yabuta5, Sho Sasaki5, Mutsumi Komatsu7, Aiko Nakato4, Takahiro Hiroi8, Takashi Mikouchi9, Seitaro Urakawa10, Shinsuke Abe11, MASATERU ISHIGURO12, Hiroshi Kimura14, Shogo Tachibana15, Ryosuke Nakamura16, Keiko Nakamura-Messenger17, Mikiya Sato20, Ralf Srama18, Harald Kruger19 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.National Astronomical Observatory of Japan, 3.Tokyo Meteor Network, 4.JAXA, 5.Osaka University, 6.Tohoku University, 7.Sokendai, 8.Brown University, 9.The University of Tokyo, 10.Japan Spaceguard Association, 11.Nihon University, 12.Seoul National University, 13.Rikkyo University, 14.Kobe University, 15.Hokkaido University, 16.AIST, 17.NASA Johnson Space Center, 18.University of Stuttgart, 19.Max Planck Institutes, 20.Kawasaki Municipal Science Museum)

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

5:15 PM - 6:30 PM

*Tatsuaki Okada1, Jean-Pierre Bibring2, Stepahn Ulamec3, Jens Biele3, Ryosuke Nakamura4, Hajime Yano1, Yoko Kebukawa5, Jun Aoki6, Yosuke Kawai6, Hikaru Yabuta6, Motoo Ito7, Yoshifumi Saito1, Shoichiro Yokota1, Noel Grand8, Herve Cottin8, Laurent Thirkell9, Christelle Briois9, Takahiro Iwata1, Ayako Matsuoka1, Jun Matsumoto10, Hideki Kato1, Osamu Mori1, Junichiro Kawaguchi1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Institut d'Astropysique Spatiale, Orsay, 3.German Aerospace Center, 4.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.Yokohama National University, 6.Osaka University, 7.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 8.LISA, Univ-Paris-XII, 9.Centre National de la Recherche Scientifique, Orleans, 10.University of Tokyo)

Mon. May 23, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 104 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

3:30 PM - 3:45 PM

*Akihiko Yamagishi1, Takehiko Satoh2, Atsuo Miyakawa1, Sasaki Satoshi3, Yoshitaka Yoshimura4, Eiichi Imai5, Takeshi Naganuma6, Kensei Kobayashi7, Yoko Kebukawa7, Hikaru Yabuta8, Hajime Mita9, Hirohide Demura10, Sohsuke Ohno11, Masanori Kobayashi11, Hidehiro Hata12 (1.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, Department of Molecular Biology, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Tokyo University of Technology, 4.Tamagawa University, 5.Nagaoka University of Technology, 6.Hiroshima University, 7.Yokohama National University, 8.Osaka University, 9.Fukuoka Institute of Technology, 10.Aizu Univerisy, 11.Chiba Institute of Technology, 12.Kumamoto University)

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Tue. May 24, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. May 25, 2016 9:00 AM - 10:25 AM 104 (1F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

9:00 AM - 9:20 AM

*Takaaki Noguchi2, Hikaru Yabuta3, Shoichi Itoh4, Takuya Mitsunari, Naoya Sakamoto5, Aya Okubo1, Ryuji Okazaki6, Tomoki Nakamura7, Shogo Tachibana8, Kentaro Terada3, Mitsuru Ebihara9, Naoya Imae10, Makoto Kimura11, Hiroko Nagahara1 (1.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.Faculty of Arts and Science, Kyushu University, 3.Department of Earth and Space Science, Osaka University, 4.Department of Earth and Plaentary Science, Kyoto University, 5.Creative Research Institution, Hokkaido University, 6.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 7.Department of Earth Science, Tohoku University, 8.Department of Natural History Sciences, Hokkaido University, 9.Urban Liberal Arts, Tokyo Metropolitan University, 10.Antarctic Meteorite Research Center, 11.College of Science, Ibaraki University)

Tue. May 24, 2016 1:45 PM - 3:15 PM A01 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol B (Biogeosciences)
 • | B-AO Astrobiology & the Origin of Life

2:45 PM - 3:00 PM

*Akihiko Yamagishi1, Hirofumi Hashimoto2, Hajime Yano2, Shin-ichi Yokobori1, Eiichi Imai3, Makoto Tabata4, Hideyuki Kawai4, Kensei Kobayashi5, Hajime Mita6, Hikaru Yabuta7, Masumi Higashide8 (1.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, Department of Molecular Biology, 2.ISAS/JAXA, 3.Nagaoka Univ. Tech, 4.Chiba Univ., 5.Yokohama Natl. Univ., 6.Fukuoka Inst. Tech., 7.Osaka Univ., 8.JAXA)

Tue. May 24, 2016 3:30 PM - 5:00 PM A01 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol B (Biogeosciences)
 • | B-AO Astrobiology & the Origin of Life

3:30 PM - 3:45 PM

*Yoko Kebukawa1, Kyoko Okudaira2, Hikaru Yabuta3, Aiko Nakato4, David Kilcoyne5, Sunao Hasegawa4, Makoto Tabata6, Kensei Kobayashi1, Shin-ichi Yokobori7, Ei-ichi Imai8, Yuko Kawaguchi7, Hajime Yano4, Akihiko Yamagishi7 (1.Yokohama National University, 2.University of Aizu, 3.Osaka University, 4.Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Lawrence Berkeley National Laboratory, 6.Chiba University, 7.Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences, 8.Nagaoka University of Technology)