Japan Geoscience Union Meeting 2016

Shuji Aoki

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 24, 2016 1:45 PM - 3:15 PM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

2:30 PM - 2:45 PM

*Prabir Patra1,2, Tazu Saeki1, Edward J Dlugokencky4, Kentaro Ishijima1, Taku Umezawa3, Akihiko Ito3, Shuji Aoki2, Shinji Morimoto2, Eric A Kort5, Andrew Crotwell4, Ravi Kumar Kunchala6, Takakiyo Nakazawa2 (1.Department of Environmental Geochemical Cycle Research, JAMSTEC, Yokohama, Japan, 2.CAOS, Graduate School of Science, Tohoku University, Sendai, Japan, 3.National Institute for Environmental Studies, Tsukuba, Japan, 4.NOAA Earth System Research Laboratory, Colorado, USA, 5.University of Michigan, Michigan, USA, 6.Arctic GRENE, National Institute of Polar Research, Tachikawa, Japan)

Tue. May 24, 2016 3:30 PM - 5:00 PM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Mon. May 23, 2016 1:45 PM - 3:15 PM A01 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

2:30 PM - 2:45 PM

*Ryo Fujita1, Shinji Morimoto1, Shuji Aoki1, Toshinobu Machida2, Yousuke Sawa3, Hidekazu Matsueda3, Yosuke Niwa3, Kazuhiro Tsuboi3, Keiich Katsumata2, Takakiyo Nakazawa1 (1.Center for Atmospheric and Oceanic Studies, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.Meterological Research Institute)

3:00 PM - 3:15 PM

*Shigeyuki Ishidoya1, Satoshi Sugawara2, Shuji Aoki3, Shinji Morimoto3, Takakiyo Nakazawa3, Sakae Toyoda4, Chusaku Ikeda5, Hideyuki Honda5, Yoichi Inai6, Fumio Hasebe6, Fanny A. Putri7, Daisuke Goto8, Shohei Murayama1 (1.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 2.Miyagi University of Education, 3.Tohoku University, 4.Tokyo Institute of Technology, 5.Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), 6.Hokkaido University, 7.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 8.National Institute of Polar Research)

Wed. May 25, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 303 (3F)

 • Oral
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

5:15 PM - 6:30 PM

*Ryosuke Nonogaki2,1, Naoko Saitoh2, Ryoichi Imasu3, Kei Shiomi4, Yosuke Niwa5, Shuji Aoki6, Shinji Morimoto7, Toshinobu Machida8, Hidekazu Matsueda5, Yousuke Sawa5, Kazuhiro Tsuboi5 (1.The Graduate School of Advanced Integration Science, Chiba university, 2.Center for Environmental Remote Sensing, 3.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 4.JAXA, 5.Meteorological Research Institute, 6.Center for Atmospheric and Oceanic Studies, Graduate School of Science, Tohoku University, 7.Graduate School of Science, Tohoku University, 8.National Institute for Environmental Studies)

Wed. May 25, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 102 (1F)

 • Oral
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

Thu. May 26, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

11:15 AM - 11:30 AM

*Ryoichi Imasu1, Toshinobu Machida2, Shuji Aoki3, Takashi Yamanouchi4, Tsuneo Matsunaga2, Hidekazu Matsueda5, Yugo Kanaya6, Yutaka Matsumi7, Taro Shinoda7, Hiroshi Tanimoto2, Daisuke Goto2, Isamu Morino2, Yousuke Sawa5, Kazuhiro Tsuboi5, Yosuke Niwa5, Naoki Kaneyasu8, Shohei Murayama8, Tetsuo Sueyoshi4, Masayuki Takigawa6, Fumikazu Taketani6, Yousuke Sato9, Wataru Takeuchi10, Hitoshi Irie11, YASUKO KASAI12, Mikhail Strunin13, Boris Fomin13 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.Graduate School of Science, Tohoku University, 4.National Institute of Polar Research, 5.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 7.Institute for Space-Earth Environmental Research, 8.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 9.RIKEN, 10.Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, 11.Center of Environmental Remote Sensing, Chiba University, 12.National Institute of Information and Communications Technology, 13.Central Aerological Observatory, ROSHYDROMET)

12:00 PM - 12:15 PM

*Kumiko TAKATA1,2,3, Prabir Patra3, Dmitry Belikov2,1, Ayumi Kotani4, Junko Mori3,1, GTMIP Group, Kazuhito Ichii3, Tazu Saeki3, Yosuke Niwa5, Kazuyuki Saito3, Takeshi Ohta4, Shamil Maksyutov2, Toshinobu Machida2, Alexander Ganshin6,7, Ruslan Zhuravlev6,7, Atsuko Sugimoto8, Shuji Aoki9 (1.Arctic Environment Research Center, National Institute of Polar Research, 2.CGER, National Institute for Environmental Studies, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 4.Nagoya Univ., 5.Meteoroligical Research Institute, JMA, 6.Tomsk State University, 7.Central Aerological Observatory, 8.Hokkaido University, 9.Tohoku University)