Japan Geoscience Union Meeting 2018

Yasuo Ogawa

Convener, Chairperson

Mon. May 21, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

convener:Noriyoshi Tsuchiya(Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University), Hiroshi Asanuma(AIST), Yasuo Ogawa(東京工業大学理学院火山流体研究センター), Chairperson:Tsuchiya Noriyoshi, Asanuma Hiroshi

Mon. May 21, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

convener:Noriyoshi Tsuchiya(Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University), Hiroshi Asanuma(AIST), Yasuo Ogawa(東京工業大学理学院火山流体研究センター), Chairperson:Okamoto Atsushi, Uno Masaoki (東北大学)

Mon. May 21, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

convener:Noriyoshi Tsuchiya(Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University), Hiroshi Asanuma(AIST), Yasuo Ogawa(東京工業大学理学院火山流体研究センター)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

convener:Noriyoshi Tsuchiya(Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University), Hiroshi Asanuma(AIST), Yasuo Ogawa(東京工業大学理学院火山流体研究センター)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM International Conference Room (IC) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | U (Union)
 • | Union

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | U (Union)
 • | Union

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | U (Union)
 • | Union

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Wed. May 23, 2018 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (CH-A) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

9:00 AM - 9:15 AM

*Akihiko Terada1, Wataru Kanda1, Yasuo Ogawa1, Hiroshi Aoyama2, Mare Yamamoto3, Tomoki Tsutsui4, Takahiro Ohkura5, Rina Noguchi1 (1.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Hokkaido University, 3.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Tohoku University, 4.Graduate School of International Resource Sciences, Akita University, 5.Aso Volcanological Laboratory, Kyoto University)

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

*Aoi Motoyama1, Hideaki Hase2, Makoto Uyeshima3, Takao Koyama3, Shin'ya Sakanaka6, Yusuke Yamaya4, Koki Aizawa5, Masahiro Ichiki1, Yasuo Ogawa7 (1.Graduate school of science, Tohoku university, 2.Geothermal Energy Research & Development Co., Ltd, 3.Earthquake research institute, the university of Tokyo, 4.National institute of advanced industrial science and technology, 5.Graduate school of science, Kyusyu university, 6.Graduate School of International Resource Sciences Department of Earth Resource Engineering and Environmental Science, Akita University, 7.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology)

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

*Aoi Motoyama1, Hideaki Hase2, Makoto Uyeshima3, Takao Koyama3, Shin'ya Sakanaka6, Yusuke Yamaya4, Koki Aizawa5, Masahiro Ichiki1, Yasuo Ogawa7 (1.Graduate school of science, Tohoku university, 2.Geothermal Energy Research & Development Co., Ltd, 3.Earthquake research institute, the university of Tokyo, 4.National institute of advanced industrial science and technology, 5.Graduate school of science, Kyusyu university, 6.Graduate School of International Resource Sciences Department of Earth Resource Engineering and Environmental Science, Akita University, 7.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology)

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

*Ryokei Yoshimura1, Ken'ichi Yamazaki1, Yasuo Ogawa2, Jun Nakagawa1, Shingo Kawasaki1, Shintaro Komatsu1, Itaru Yoneda1, Yuhei Ouchi3, Tomohisa Okazaki3, Atsushi Suzuki2, Zenshiro Saito2, Yoshiya Usui2, Koki Aizawa4, Mitsuru Utsugi3, Masahiro Teraishi1 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Tokyo Institute of Technology, 3.Kyoto University, 4.Kyushu University)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

*Ryokei Yoshimura1, Ken'ichi Yamazaki1, Yasuo Ogawa2, Jun Nakagawa1, Shingo Kawasaki1, Shintaro Komatsu1, Itaru Yoneda1, Yuhei Ouchi3, Tomohisa Okazaki3, Atsushi Suzuki2, Zenshiro Saito2, Yoshiya Usui2, Koki Aizawa4, Mitsuru Utsugi3, Masahiro Teraishi1 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Tokyo Institute of Technology, 3.Kyoto University, 4.Kyushu University)

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

4:00 PM - 4:15 PM

Yusuke Kinoshita1, *Yasuo Ogawa2, Masahiro Ichiki3, Kiyoshi Fuji-ta4, Satoru Yamaguchi5, Koji Umeda6, Koichi Asamori7 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 2.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 3.Graduate School of Science, Tohoku University, 4.GSE,Osaka University, 5.Department of Geosciences, Graduate School of Science, Osaka City University, 6.Hirosaki University, 7.Japan Atomic Energy Agency)

Mon. May 21, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

9:15 AM - 9:30 AM

*Hiroshi Asanuma1, Toru Mogi2, Noriyoshi Tsuchiya3, Noriaki Watanabe3, Shigemi Naganawa4, Yasuo Ogawa5, Yasuhiro Fujimitsu6, Tatsuya Kajiwara 7, Kazumi Osato8, Kuniaki Shimada9, Seiki Horimoto9, Takashi Sato10, Tetsuya Ito10, Shigeto Yamada11, Saki Kondo11, Kimio Watanabe12, Yoshiharu Goto13, Hiroshi Okada13, Yuki Yoshida13, Yutaka Nagasawa14, Akira Koyama15 (1.AIST, 2.Hokkaido University, 3.Tohoku University, 4.Akita University, 5.Tokyo Institute of Technology, 6.Kyushu Univeristy, 7.Geo-E, 8.GERD, 9.TDC, 10.Telnite, 11.Fuji Electric, 12.Renergies, 13.AGCC, 14.MTC, 15.NITE)

Mon. May 21, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

11:45 AM - 12:00 PM

*Kyosuke Okamoto1, Hiroshi Asanuma1, Norio Yanagisawa1, Yusuke Yamaya1, Norihiro Watanabe1, Takuya ISHIBASHI1, Hanae Saishu1, Toru Mogi2, Kazuya Ishitsuka2, Noriyoshi Tsuchiya3, Atsushi Okamoto3, Shigemi Naganawa4, Yasuo Ogawa5, Yasuhiro Fujimitsu6, Keigo Kitamura6, Tatsuya Kajiwara7, Seiki Horimoto8, Kuniaki Shimada8 (1.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 2.Hokkaido University, 3.Tohoku University, 4.Akita University, 5.Tokyo Institute of Technology, 6.Kyushu University, 7.Geothermal Engineering Co., Ltd., 8.Teiseki Drilling Co.,Ltd)

Mon. May 21, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General