Japan Geoscience Union Meeting 2018

Naoshi Hirata

Convener, Chairperson

Mon. May 21, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A01 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

convener:Danijel Schorlemmer(GFZ German Research Centre for Geosciences), Naoshi Hirata(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Matt Gerstenberger(共同), Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.), Chairperson:Tsuruoka Hiroshi(東京大学地震研究所), Schorlemmer Danijel(GFZ German Research Centre for Geosciences), Gerstenberger Matthew(GNS Science, New Zealand)

Mon. May 21, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

convener:Danijel Schorlemmer(GFZ German Research Centre for Geosciences), Naoshi Hirata(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Matt Gerstenberger(共同), Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

convener:Danijel Schorlemmer(GFZ German Research Centre for Geosciences), Naoshi Hirata(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Matt Gerstenberger(共同), Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.)

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

convener:Naoji Koizumi(School of Environmental Science,the University of Shiga Prefecture), Koji Umeda(Hirosaki University), Norio Matsumoto(産業技術総合研究所地質調査総合センター地震地下水研究グループ, 共同), Hidemi Tanaka(School of Science, The University of Tokyo), Chairperson:UMEDA KOJI, KOIZUMI NAOJI

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | U (Union)
 • | Union

*Naoshi Hirata1, Masataka Kinoshita1, Masanao Shinohara1, Harue Masuda3, Natsue Abe2, Katsuyoshi Michibayashi4, Ikuo Katayama5, Kohtaro Ujiie6, Kentaro Omura11, Osamu Fujiwara7, Fumio Inagaki2, Yuki Morono2, Tetsuo Irifune8, Hiroyuki Kagi9, Hiroshi Nishi10, Teruyuki Kato1, Keisuke Ariyoshi2, Kazushige Obara1 (1.ERI, Univ. Tokyo, 2.JAMSTEC, 3.Osaka City Univ., 4.Shizuoka Univ., 5.Hiroshima Univ., 6.Tsukubai Univ., 7.AIST, 8.Ehime Univ., 9.EPS, Univ. Tokyo, 10.Tohoku Univ., 11.NIED)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | U (Union)
 • | Union

*Naoshi Hirata1, Masataka Kinoshita1, Masanao Shinohara1, Harue Masuda3, Natsue Abe2, Katsuyoshi Michibayashi4, Ikuo Katayama5, Kohtaro Ujiie6, Kentaro Omura11, Osamu Fujiwara7, Fumio Inagaki2, Yuki Morono2, Tetsuo Irifune8, Hiroyuki Kagi9, Hiroshi Nishi10, Teruyuki Kato1, Keisuke Ariyoshi2, Kazushige Obara1 (1.ERI, Univ. Tokyo, 2.JAMSTEC, 3.Osaka City Univ., 4.Shizuoka Univ., 5.Hiroshima Univ., 6.Tsukubai Univ., 7.AIST, 8.Ehime Univ., 9.EPS, Univ. Tokyo, 10.Tohoku Univ., 11.NIED)

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Mon. May 21, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A01 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

10:45 AM - 11:00 AM

*Danijel Schorlemmer1, Naoshi Hirata2, Fabrice Cotton1, Matt Gerstenberger3, Warner Marzocchi4, Maximilian Werner5, Stefan Wiemer6, Thomas Jordan7, Thomas Beutin1, David D Jackson8, Sum Mak1, Kazuyoshi Nanjo9, Yosihiko Ogata10, David Rhoades3, Hiroshi Tsuruoka2, Jiancang Zhuang10 (1.GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, Tokyo, Japan, 3.GNS Science, Lower Hutt, New Zealand, 4.Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Rome, Italy, 5.University of Bristol, Bristol, UK, 6.Swiss Seismological Service, ETH Zurich, Zurich, Switzerland, 7.University of Southern California, Los Angeles, USA, 8.University of California Los Angeles, Los Angeles, USA, 9.University of Shizuoka, Shizuoka, Japan, 10.Institute of Statistical Mathematics, Tachikawa. Japan)

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

4:10 PM - 4:25 PM

*Danijel Schorlemmer1, Naoshi Hirata2, Yuzo Ishigaki3, Keiji Doi4, Kazuyoshi Nanjo5, Hiroshi Tsuruoka2, Thomas Beutin1, Fabian Euchner6 (1.GFZ German Research Centre for Geosciences, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, Tokyo, Japan, 3.Seismological and Volcanological Department, Japan Meteorological Agency, Tokyo, Japan, 4.Osaka Regional Headquarters, Japan Meteorological Agency, Osaka, Japan, 5.Global Center for Asian and Regional Research, University of Shizuoka, Shizuoka, Japan, 6.ETH Zurich, Zurich, Switzerland)

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A05 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

9:45 AM - 10:00 AM

*Takaya Iwasaki1, Eiji Kurashimo1, Susumu Abe2, Ken Yokota3, Takashi Iidaka1, Hiroshi Katao4, Motonori Higasshinaka3, Kiyoshi Ito5, Naoshi Hirata1, Hiroshi Sato1, Tanio Ito6, Ayako Nakanishi7, Yoshiyuki Kaneda8 (1.Eathquake Research Institute, the University of Tokyo, 2.JAPEX, 3.JGI, Inc., 4.DPRI, Kyoto University, 5.HANSHIN CONSULTANTS Co., Ltd., 6.Meiji University, 7.JAMSTEC, 8.IECMS, Kagawa University)

Wed. May 23, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 301A (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

4:15 PM - 4:30 PM

*Masayuki Kano1, Hiromichi Nagao2,3, Nagata Kenji4,5, Shin-ichi Ito2, Shin'ichi Sakai2, Shigeki Nakagawa6,2, Muneo Hori2, Naoshi Hirata2 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 3.Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo, 4.Artificial Intelligence Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.Presto, Japan Science and Technology Agency, 6.Japan Meteorological Agency)