Japan Geoscience Union Meeting 2018

Yuya Machida

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 22, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

11:45 AM - 12:00 PM

*Yuya Machida1, Toshinori Kimura1, Eiichiro Araki1, Keir Becker2, Masataka Kinoshita3, Sean Toczko1, Alexander Rösner4, Tianhaozhe Sun5, Joshua Edgington6, Burhan Senyener4 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Department of Marine Geosciences, University of Miami, 3.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo,, 4.MARUM-Center for Marine Environmental Sciences, University of Bremen, 5.School of Earth and Ocean Sciences, University of Victoria, 6.Texas A&M University)

12:00 PM - 12:15 PM

*Toshinori Kimura1, Eiichiro Araki1, Yuya Machida1, Kier Becker2, Masataka Kinoshita3, Sean Toczko4, Alexander Roesner5, Tianhaozhe Sun6, Joshua Edgington7, Burhan Senyener5, Earl Davis8, Takashi Yokobiki1, Shuhei Nishida1, Shuichi Kodaira1, Katsuyoshi Kawaguchi1, Narumi Takahashi9, Masanori Kyo4, Keita Akiyama4, Tomokazu Saruhashi4, Takahiro Yokoyama4, Noriaki Sakurai4 (1.JAMSTEC, 2.RSMAS, University of Miami, 3.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 4.CDEX, JAMSTEC, 5.MARUM, the University of Bremen, 6.The Pennsylvania State University, 7.Texas A&M University, 8.Pacific geoscience centre, Geological survey of Canada, 9.NIED)

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tomoharu Sato1, *Toshinori Sato2, Asami Terada3, Masanao Shinohara4, Kimihiro Mochizuki4, Tomoaki Yamada4, Kenji Uehira5, Takashi Shimbo6, Shuichi Kodaira6, Yuya Machida6, Ryota Hino7, Ryosuke Azuma7, Yoshio Murai8, Yoshihiro Ito9, Hiroshi Yakiwara10, Kenji Hirata5 (1.Faculty of Science, Chiba Univ., 2.Graduate School of Science, Chiba Univ., 3.Kozo Keikaku Engineering, 4.ERI, Univ. Tokyo, 5.NIED, 6.JAMSTEC, 7. Tohoku Univ., 8.Hokkaido Univ., 9.DPRI, Kyoto Univ., 10.Kagoshima Univ.)

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tomoharu Sato1, *Toshinori Sato2, Asami Terada3, Masanao Shinohara4, Kimihiro Mochizuki4, Tomoaki Yamada4, Kenji Uehira5, Takashi Shimbo6, Shuichi Kodaira6, Yuya Machida6, Ryota Hino7, Ryosuke Azuma7, Yoshio Murai8, Yoshihiro Ito9, Hiroshi Yakiwara10, Kenji Hirata5 (1.Faculty of Science, Chiba Univ., 2.Graduate School of Science, Chiba Univ., 3.Kozo Keikaku Engineering, 4.ERI, Univ. Tokyo, 5.NIED, 6.JAMSTEC, 7. Tohoku Univ., 8.Hokkaido Univ., 9.DPRI, Kyoto Univ., 10.Kagoshima Univ.)

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 302 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 21, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 106 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:00 AM - 9:15 AM

*Keisuke Ariyoshi1, Toru Miyama1, Akira Kuwano-Yoshida2, Masahide Wakita1, Hiroshi Uchida1, Kaoru Ichikawa3, Kan Aoike1, Akira Nagano1, Takuya Hasegawa1, Shuhei Nishida1, Yuya Machida1, Takeshi Iinuma1, Yasumasa Miyazawa1, Tatsu Kuwatani1, Mikiko Fujita1, Akiko To4 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 3.The Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University, 4.Institute of Earth Sciences, Academia Sinica)