Japan Geoscience Union Meeting 2018

Seiya Nagao

Convener, Chairperson

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 201A (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-HW Hydrology & Water Environment

convener:Seiya Nagao(Institute of Nature and Environmental Technology, Kanazawa University), Isao Machida(Geological Survey of Japan), Shin'ichi Iida(国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所森林研究部門森林防災研究領域水保全研究室, 共同), Takeshi Hayashi(Faculty of Education and Human Studies, Akita University), Chairperson:Nagao Seiya(Institute of Nature and Environmental Technology, Kanazawa University), Iida Shin'ichi(Forestry and Forest Products Research Institute), Machida Isao(Geological Survey of Japan, AIST)

Thu. May 24, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 104 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-HW Hydrology & Water Environment

convener:Seiya Nagao(Institute of Nature and Environmental Technology, Kanazawa University), Isao Machida(Geological Survey of Japan), Shin'ichi Iida(国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所森林研究部門森林防災研究領域水保全研究室, 共同), Takeshi Hayashi(Faculty of Education and Human Studies, Akita University), Chairperson:Hayashi Takeshi(Faculty of Education and Human Studies, Akita University), Iida Shin'ichi(Forestry and Forest Products Research Institute), Machida Isao(Geological Survey of Japan, AIST), Nagao Seiya(Institute of Nature and Environmental Technology, Kanazawa University)

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 104 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-HW Hydrology & Water Environment

convener:Seiya Nagao(Institute of Nature and Environmental Technology, Kanazawa University), Isao Machida(Geological Survey of Japan), Shin'ichi Iida(国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所森林研究部門森林防災研究領域水保全研究室, 共同), Takeshi Hayashi(Faculty of Education and Human Studies, Akita University), Chairperson:Iida Shin'ichi(Forestry and Forest Products Research Institute), Machida Isao(Geological Survey of Japan, AIST), Nagao Seiya(Institute of Nature and Environmental Technology, Kanazawa University), Hayashi Takeshi(Faculty of Education and Human Studies, Akita University)

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-HW Hydrology & Water Environment

convener:Seiya Nagao(Institute of Nature and Environmental Technology, Kanazawa University), Isao Machida(Geological Survey of Japan), Shin'ichi Iida(国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所森林研究部門森林防災研究領域水保全研究室, 共同), Takeshi Hayashi(Faculty of Education and Human Studies, Akita University)

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 104 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-HW Hydrology & Water Environment

convener:Seiya Nagao(Institute of Nature and Environmental Technology, Kanazawa University), Isao Machida(Geological Survey of Japan), Shin'ichi Iida(国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所森林研究部門森林防災研究領域水保全研究室, 共同), Takeshi Hayashi(Faculty of Education and Human Studies, Akita University), Chairperson:Machida Isao(Geological Survey of Japan, AIST), Nagao Seiya(Institute of Nature and Environmental Technology, Kanazawa University), Hayashi Takeshi(Faculty of Education and Human Studies, Akita University), Iida Shin'ichi(Forestry and Forest Products Research Institute)

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-HW Hydrology & Water Environment

convener:Seiya Nagao(Institute of Nature and Environmental Technology, Kanazawa University), Isao Machida(Geological Survey of Japan), Shin'ichi Iida(国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所森林研究部門森林防災研究領域水保全研究室, 共同), Takeshi Hayashi(Faculty of Education and Human Studies, Akita University)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM 104 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

Thu. May 24, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 104 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-HW Hydrology & Water Environment

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-HW Hydrology & Water Environment

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 104 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-HW Hydrology & Water Environment

3:45 PM - 4:00 PM

*Tetsuya Matsunaka1, Seiya Nagao1, Mutsuo Inoue1, Shinya Ochiai1, Takami Morita2, Shizuho Miki2, Takafumi Aramaki3, Isao Kudo4, Naoto Honda2, Tetsutaro Takikawa5, Kimikazu Sasa6, Maki Honda6, Keisuke Sueki6 (1.Institute of Nature and Environmental Technology, Kanazawa University, 2.Japan Fisheries Research and Education Agency, 3.National Institute for Environmental Studies, 4.Hokkaido University, 5.Nagasaki University, 6.University of Tsukuba)

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-HW Hydrology & Water Environment

Sun. May 20, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

11:45 AM - 12:00 PM

*Kazuhiko Ninomiya1, Kazuyuki Kita2, Atsushi Shinohara1, Kencho Kawatsu3, Haruka Minowa4, Nobufumi Fujita1, Tsutomu Ohtsuki5, Koichi Takamiya5, Yasushi Kino6, Kazuma Koarai6, Takashi Saito7, Yukihiko Satou8, Keisuke Sueki9, Yukio Takeuchi10, Taeko Doi10, Kazuhiko Chimura10, Yoshinari Abe11, Yuki Inai1, Yasuhiro Iwamoto12, Masaki Uesugi13, Satoru Endo14, Hiroshi Okochi12, Syoya Katsumi12, Kenya Kubo19, Yuya Koike15, Akinori Sueoka12, Masatoshi Suzuki6, Taketsugu Suzuki3, Tsugiko Takase3, Masaomi Takahashi1, zi jian zhang1, Izumi Nakai11, Seiya Nagao13, Yuichi Moriguchi16, Akiyo Yatagai17, Akihiko Yokoyama13, Go Yoshida18, Takashi Yoshimura1, Akira Watanabe3 (1.Osaka University, 2.Ibaraki University, 3.Fukushima University, 4.The Jikei University School of Medicine, 5.Kyoto University, 6.Tohoku University, 7.Shokei Gakuin University, 8.Japan Atomic Energy Agency, 9.Tsukuba University, 10.National Institute for Environmental Studies, 11.Tokyo University of Science, 12.Waseda University, 13.Kanazawa University, 14.Hiroshima University, 15.Meiji University, 16.The University of Tokyo, 17.Hirosaki University, 18.High Energy Accelerator Research Organization, 19.International Christian University)