Japan Geoscience Union Meeting 2018

Koki Aizawa

Convener, Chairperson

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

convener:Ken'ichi Yamazaki(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University), Koki Aizawa(Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University)

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

convener:Ken'ichi Yamazaki(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University), Koki Aizawa(Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University), Chairperson:Aizawa Koki, Yamaya Yusuke

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

convener:Ken'ichi Yamazaki(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University), Koki Aizawa(Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University), Chairperson:Yamazaki Ken'ichi, Minami Takuto

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

convener:Ken'ichi Yamazaki(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University), Koki Aizawa(Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University)

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

2:00 PM - 2:15 PM

*Kaori Tsukamoto1, Koki Aizawa2, Keita Chiba2, Wataru Kanda3, Makoto Uyeshima4, Takao Koyama4, Mitsuru Utsugi5, Kaori Seki6, Takahiro Kishita6, Yoshiko Teguri2, Dan Muramatsu1, Agnis Triahadini1, Yuhei Yuasa1, Yuichi Iwasa1, Yuto Hayashida1, Alutsyah Luthfian1 (1.Department of Earth and Planetary Sciences,Graduate School of Sciences,Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Facurity of Sciences, Kyushu University, 3.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 5.Aso Volcanological Lavolatory, Institute of Geothermal Sciences, Graduate School of Sciences, Kyoto University, 6.Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology)

2:15 PM - 2:30 PM

*Koki Aizawa1, Makoto Uyeshima2, Takao Koyama2, Hideaki Hase3, Yusuke Yamaya4, Mitsuru Utsugi5, Wataru Kanda6, Takeshi Hashimoto7, Kaori Tsukamoto8, Dan Muramatsu8 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.GERD, 4.FREA, AIST, 5.Aso Volcanological Laboratory, Kyoto University, 6.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, 7.Institute of Seismology and Volcanology, Hokkaido University, 8.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Sciences, Kyushu University)

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall A (CH-A) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A08 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

3:30 PM - 3:45 PM

Takahiro Kishita1, *Wataru Kanda1,2, Shinichi Takakura3, Kaori Seki1, Yasuo Matsunaga1,5, Yusuke Kinoshita1, Koki Aizawa4 (1.Department of Earth Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology, 2.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 3.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 5.Delivery Consulting Inc.)

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

*Aoi Motoyama1, Hideaki Hase2, Makoto Uyeshima3, Takao Koyama3, Shin'ya Sakanaka6, Yusuke Yamaya4, Koki Aizawa5, Masahiro Ichiki1, Yasuo Ogawa7 (1.Graduate school of science, Tohoku university, 2.Geothermal Energy Research & Development Co., Ltd, 3.Earthquake research institute, the university of Tokyo, 4.National institute of advanced industrial science and technology, 5.Graduate school of science, Kyusyu university, 6.Graduate School of International Resource Sciences Department of Earth Resource Engineering and Environmental Science, Akita University, 7.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology)

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

*Aoi Motoyama1, Hideaki Hase2, Makoto Uyeshima3, Takao Koyama3, Shin'ya Sakanaka6, Yusuke Yamaya4, Koki Aizawa5, Masahiro Ichiki1, Yasuo Ogawa7 (1.Graduate school of science, Tohoku university, 2.Geothermal Energy Research & Development Co., Ltd, 3.Earthquake research institute, the university of Tokyo, 4.National institute of advanced industrial science and technology, 5.Graduate school of science, Kyusyu university, 6.Graduate School of International Resource Sciences Department of Earth Resource Engineering and Environmental Science, Akita University, 7.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology)

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

*Ryokei Yoshimura1, Ken'ichi Yamazaki1, Yasuo Ogawa2, Jun Nakagawa1, Shingo Kawasaki1, Shintaro Komatsu1, Itaru Yoneda1, Yuhei Ouchi3, Tomohisa Okazaki3, Atsushi Suzuki2, Zenshiro Saito2, Yoshiya Usui2, Koki Aizawa4, Mitsuru Utsugi3, Masahiro Teraishi1 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Tokyo Institute of Technology, 3.Kyoto University, 4.Kyushu University)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

*Ryokei Yoshimura1, Ken'ichi Yamazaki1, Yasuo Ogawa2, Jun Nakagawa1, Shingo Kawasaki1, Shintaro Komatsu1, Itaru Yoneda1, Yuhei Ouchi3, Tomohisa Okazaki3, Atsushi Suzuki2, Zenshiro Saito2, Yoshiya Usui2, Koki Aizawa4, Mitsuru Utsugi3, Masahiro Teraishi1 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Tokyo Institute of Technology, 3.Kyoto University, 4.Kyushu University)

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall B (CH-B) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General