Japan Geoscience Union Meeting 2018

Takuto Ando

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 201A (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

9:15 AM - 9:30 AM

*Iizuka Yoshinori1, Sumito Matoba1, Ryoto Furukawa1, Takuto Ando1, Takeshi Saito1, Fahmida Parvin1, Tomomi Amino1, Mai Shibata1, Moe Kadota1, Osamu Seki1, Shin Sugiyama1, Ryu Uemura2, Koji Fujita3, Asuka Tsuruta4, Shohei Hattori4, Shuji Fujita5, Hideaki Motoyama5, Naoko Nagatsuka5, Ikumi Oyabu5, Satoru Yamaguchi6, Satoshi Adachi6, Hiroshi Ohno7, Akira Hori7, Chihiro Miyamoto8, Yoshio Takahashi8, Chiaki Sasaki9, Toshitaka Suzuki9, Angel T. Bautista VII10,11, Hiroyuki Matsuzaki10, Kazuho Horiuchi12, Atsushi Miyamoto13, Kei Yoshimura14, Jesper Sjolte15, Masashi Niwano16, Naga Oshima16, Akihiro Hashimoto16, Tetsuhide Yamasaki17, Teruo Aoki18 (1.Institite of Low Temperature Science, Hokkaido University, 2.Department of Chemistry, Biology, and Marine Science, Faculty of Science, University of the Ryukyus, 3.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, 5.National Institute of Polar Research, 6.The National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 7.Department of Civil and Environmental Engineering, Kitami Institute of Technology, Hokkaido, Japan, 8.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 9.Faculty of Science, Yamagata University, 10.Department of Nuclear Engineering and Management, The University of Tokyo, 11.Philippine Nuclear Research Institute - Department of Science and Technology (PNRI-DOST), 12.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 13.Institute for the Advancement of Higher Education, Hokkaido University, 14.Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, 15.Department of Geology, Quaternary Science, Lund University, 16.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 17.Avangnaq, 18.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University)

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

*Mai Shibata1, Satoru Yamaguchi2, Koji Fujita3, Satoru Adachi2, Takuto Ando4, Shuji Fujita5, Akira Hori6, Teruo Aoki7, Iizuka Yoshinori8 (1.Graduate School of Environment School, Hokkaido University , 2.The National Research Institute for Earth Science, 3.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4. Arctic Research Center, Hokkaido University, 5.National Institute of Polar Research, 6.Department of Civil and Environmental Engineering, Kitami Institute of Technology, 7.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University, 8. Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

*Mai Shibata1, Satoru Yamaguchi2, Koji Fujita3, Satoru Adachi2, Takuto Ando4, Shuji Fujita5, Akira Hori6, Teruo Aoki7, Iizuka Yoshinori8 (1.Graduate School of Environment School, Hokkaido University , 2.The National Research Institute for Earth Science, 3.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4. Arctic Research Center, Hokkaido University, 5.National Institute of Polar Research, 6.Department of Civil and Environmental Engineering, Kitami Institute of Technology, 7.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University, 8. Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University)

Sun. May 20, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 101 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-PT Paleontology

11:00 AM - 11:15 AM

*Masashi Ikeda1, Ken Sawada2, Takuto Ando3, Hideto Nakamura4, Reishi Takashima5, Hiroshi Nishi5 (1.Graduate School of Science, Hokkaido University, 2.Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Science, Hokkaido University, 3.Arctic Research Center, Hokkaido University, 4.Faculty of Science, Osaka City University, 5.The Center for Academic Resources and Archives, The Tohoku University Museum, Tohoku University)

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 201A (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A07 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

4:22 PM - 4:37 PM

*Yuki Hattori1, Ken Sawada2, Takuto Ando3, Hideto Nakamura4, Kotaro Hirose5 (1.Graduate School of Science, Hokkaido University, 2.Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Science, Hokkaido University, 3.Arctic Research Center, Hokkaido University, 4.Faculty of Science, Osaka City University, 5.Faculty of Science & Engineering, Waseda University)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection