Japan Geoscience Union Meeting 2018

Shin-ichi Ito

Convener, Chairperson

Wed. May 23, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 105 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

convener:Shin-ichi Ito(Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo), Takafumi Hirata(Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University), Eileen E Hofmann (共同), Enrique N Curchitser (Rutgers University New Brunswick), Chairperson:Ito Shin-Ichi(The University of Tokyo)

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 105 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

convener:Shin-ichi Ito(Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo), Takafumi Hirata(Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University), Eileen E Hofmann (共同), Enrique N Curchitser (Rutgers University New Brunswick), Chairperson:Hirata Taka(Hokkaido University)

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM 105 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

convener:Shin-ichi Ito(Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo), Takafumi Hirata(Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University), Eileen E Hofmann (共同), Enrique N Curchitser (Rutgers University New Brunswick), Chairperson:Ito Shin-Ichi(The University of Tokyo)

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

convener:Shin-ichi Ito(Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo), Takafumi Hirata(Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University), Eileen E Hofmann (共同), Enrique N Curchitser (Rutgers University New Brunswick)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

convener:Shin-ichi Ito(Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo), Takafumi Hirata(Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University), Eileen E Hofmann (共同), Enrique N Curchitser (Rutgers University New Brunswick)

Tue. May 22, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 105 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

convener:Tsuneo Ono(Fisheries Research Agency), Namiha Yamada(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Hiroaki Saito(東京大学大気海洋研究所, 共同), Shin-ichi Ito(Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo), Chairperson:Ono Tsuneo(Japan Fisheries Research and Education Agency)

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

convener:Tsuneo Ono(Fisheries Research Agency), Namiha Yamada(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Hiroaki Saito(東京大学大気海洋研究所, 共同), Shin-ichi Ito(Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

convener:Tsuneo Ono(Fisheries Research Agency), Namiha Yamada(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Hiroaki Saito(東京大学大気海洋研究所, 共同), Shin-ichi Ito(Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo)

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM 105 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

2:15 PM - 2:30 PM

*Tomihiko Higuchi1, Toyoho Ishimura2, Yasuhiro Kamimura3, Shirai Kotaro1, Hana Shindo2, Kozue Nishida2, Kosei Komatsu1, Shin-ichi Ito1 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 2.National Institute of Technology, Ibaraki College, 3.National Research Institute for Fisheries Science, Fisheries Research and Education Agency)

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

*Shin-ichi Ito1, Takashi Setou2, Toru Hasegawa2, Satoshi Kitajima2, Akinori Takasuka2, Naoki Yoshie3, Takeshi Okunishi2, Motomitsu Takahashi2, Micho Yoneda2, Yuuhei Amano4, Hiroki Kojiguchi4, Chenying Guo1 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 2.Fisheries Research and Education Agency, 3.Ehime University, 4.Kagoshima Prefectural Fisheries Technology and Development Center)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

*Shin-ichi Ito1, Takashi Setou2, Toru Hasegawa2, Satoshi Kitajima2, Akinori Takasuka2, Naoki Yoshie3, Takeshi Okunishi2, Motomitsu Takahashi2, Micho Yoneda2, Yuuhei Amano4, Hiroki Kojiguchi4, Chenying Guo1 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 2.Fisheries Research and Education Agency, 3.Ehime University, 4.Kagoshima Prefectural Fisheries Technology and Development Center)

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 104 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

9:00 AM - 9:15 AM

*Hatsumi Nishikawa1, Humio Mitsudera1, Takeshi Okunishi2, Shin-ichi Ito3, Taku Wagawa4, Daisuke Hasegawa2, Toru Miyama5, Hitoshi Kaneko2 (1.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 2.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 3.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 4.Japan Sea National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 5.Agency for Marine-Earth Science and Technology)