Japan Geoscience Union Meeting 2018

Yoshiko Teguri

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GD Geodesy

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GD Geodesy

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 301A (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

11:45 AM - 12:00 PM

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

2:00 PM - 2:15 PM

*Kaori Tsukamoto1, Koki Aizawa2, Keita Chiba2, Wataru Kanda3, Makoto Uyeshima4, Takao Koyama4, Mitsuru Utsugi5, Kaori Seki6, Takahiro Kishita6, Yoshiko Teguri2, Dan Muramatsu1, Agnis Triahadini1, Yuhei Yuasa1, Yuichi Iwasa1, Yuto Hayashida1, Alutsyah Luthfian1 (1.Department of Earth and Planetary Sciences,Graduate School of Sciences,Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Facurity of Sciences, Kyushu University, 3.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 5.Aso Volcanological Lavolatory, Institute of Geothermal Sciences, Graduate School of Sciences, Kyoto University, 6.Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology)

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

*Masayuki Murase1, Hitoshi Yamashita Mori1, Yang Li1, Kazuki Ofuchi1, Yoshiko Yamanaka2, Yuta Maeda2, Takahiro Kunitomo2, Shinichiro Horikawa2, Takashi OKUDA2, Kenjiro Matsuhiro2, Kazushi Tanoue2, Takeshi Matsushima3, Yoshiko Teguri3, Rintaro Miyamachi3, Kaori Morita3, Shin Yoshikawa4, Hiroyuki Inoue4, Fumiaki Kimata5, Hiroaki Yanagisawa6, Tomoyuki Muramatsu6, Tatafumi Taniguchi6 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, College of Humanities and Sciences, NIHON University, 2.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 3.Graduate School of Science, Kyushu University, 4.Graduate School of Science, Kyoto University, 5.Tono Research Institute of Earthquake Science, 6.Japan Meteorological Agency)

*Masayuki Murase1, Hitoshi Yamashita Mori1, Yang Li1, Kaito Katano1, Masatake Harada2, Ryosuke Doke2, Kazutaka Mannen2, Yuki Abe2, Jun Takenaka5, Takeshi Matsushima3, Yoshiko Teguri3, Kazunari Uchida3, Kaori Morita3, Yuki Koga3, Manami Nakamoto3, Rintaro Miyamachi3, Misa Ichimura4 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, College of Humanities and Sciences, NIHON University, 2.Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture, 3.Faculty of Sciences, Kyushu University, 4.Graduate School of Science, Kyoto University, 5.Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture (Current affiliation:Japan Meteorological Agency))

*Kaori Morita1, Takeshi Matsushima1, Yoshiko Teguri1, Kazunari Uchida1, Rintaro Miyamachi1, Shiori Fujita1, Manami Nakamoto1, Hiroshi Shimizu1, Keita Chiba1, Yuki Koga1, Hitoshi Yamashita Mori2, Masayuki Murase3, Takahiro Ohkura4, Hiroyuki Inoue4, Akihiko Yokoo4 (1.Kyushu University Faculty of Science, 2.Hokkaido University, 3.Nihon University, 4.Kyoto University)

*Keigo Yamamoto1, Takeshi Matsushima2, Shin Yoshikawa3, Hiroyuki Inoue3, Yoshiko Teguri2, Tadaomi Sonoda1, Ayako Namigishi1, Kohei Hotta1, Misa Ichimura3, Kaori Morita2, koike midori3, Yuki Koga2, Saki Watanabe2, Takahiro Ohkura3 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Graduate School of Science, Kyoto University)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

*Masayuki Murase1, Hitoshi Yamashita Mori1, Yang Li1, Kazuki Ofuchi1, Yoshiko Yamanaka2, Yuta Maeda2, Takahiro Kunitomo2, Shinichiro Horikawa2, Takashi OKUDA2, Kenjiro Matsuhiro2, Kazushi Tanoue2, Takeshi Matsushima3, Yoshiko Teguri3, Rintaro Miyamachi3, Kaori Morita3, Shin Yoshikawa4, Hiroyuki Inoue4, Fumiaki Kimata5, Hiroaki Yanagisawa6, Tomoyuki Muramatsu6, Tatafumi Taniguchi6 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, College of Humanities and Sciences, NIHON University, 2.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 3.Graduate School of Science, Kyushu University, 4.Graduate School of Science, Kyoto University, 5.Tono Research Institute of Earthquake Science, 6.Japan Meteorological Agency)

*Masayuki Murase1, Hitoshi Yamashita Mori1, Yang Li1, Kaito Katano1, Masatake Harada2, Ryosuke Doke2, Kazutaka Mannen2, Yuki Abe2, Jun Takenaka5, Takeshi Matsushima3, Yoshiko Teguri3, Kazunari Uchida3, Kaori Morita3, Yuki Koga3, Manami Nakamoto3, Rintaro Miyamachi3, Misa Ichimura4 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, College of Humanities and Sciences, NIHON University, 2.Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture, 3.Faculty of Sciences, Kyushu University, 4.Graduate School of Science, Kyoto University, 5.Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture (Current affiliation:Japan Meteorological Agency))

*Kaori Morita1, Takeshi Matsushima1, Yoshiko Teguri1, Kazunari Uchida1, Rintaro Miyamachi1, Shiori Fujita1, Manami Nakamoto1, Hiroshi Shimizu1, Keita Chiba1, Yuki Koga1, Hitoshi Yamashita Mori2, Masayuki Murase3, Takahiro Ohkura4, Hiroyuki Inoue4, Akihiko Yokoo4 (1.Kyushu University Faculty of Science, 2.Hokkaido University, 3.Nihon University, 4.Kyoto University)

*Keigo Yamamoto1, Takeshi Matsushima2, Shin Yoshikawa3, Hiroyuki Inoue3, Yoshiko Teguri2, Tadaomi Sonoda1, Ayako Namigishi1, Kohei Hotta1, Misa Ichimura3, Kaori Morita2, koike midori3, Yuki Koga2, Saki Watanabe2, Takahiro Ohkura3 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Graduate School of Science, Kyoto University)

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques