Japan Geoscience Union Meeting 2018

Hiroyuki Matsuzaki

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 24, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 106 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-HW Hydrology & Water Environment

9:35 AM - 9:50 AM

Maiko Sakuraba1, *Hirochika Sumino1, Hiroyuki Matsuzaki2, Haruka Kusuno2, Yusuke Yokoyama3, Yosuke Miyairi3, Takeshi Ohba4, Kana Nishino4 (1.Department of Basic Science, Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo, 2.Micro Analysis Laboratory, Tandem accelerator, The University of Tokyo, 3.Analytical Center for Environmental Study, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 4.Department of Chemistry, School of Science, Tokai University)

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 201A (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

9:15 AM - 9:30 AM

*Iizuka Yoshinori1, Sumito Matoba1, Ryoto Furukawa1, Takuto Ando1, Takeshi Saito1, Fahmida Parvin1, Tomomi Amino1, Mai Shibata1, Moe Kadota1, Osamu Seki1, Shin Sugiyama1, Ryu Uemura2, Koji Fujita3, Asuka Tsuruta4, Shohei Hattori4, Shuji Fujita5, Hideaki Motoyama5, Naoko Nagatsuka5, Ikumi Oyabu5, Satoru Yamaguchi6, Satoshi Adachi6, Hiroshi Ohno7, Akira Hori7, Chihiro Miyamoto8, Yoshio Takahashi8, Chiaki Sasaki9, Toshitaka Suzuki9, Angel T. Bautista VII10,11, Hiroyuki Matsuzaki10, Kazuho Horiuchi12, Atsushi Miyamoto13, Kei Yoshimura14, Jesper Sjolte15, Masashi Niwano16, Naga Oshima16, Akihiro Hashimoto16, Tetsuhide Yamasaki17, Teruo Aoki18 (1.Institite of Low Temperature Science, Hokkaido University, 2.Department of Chemistry, Biology, and Marine Science, Faculty of Science, University of the Ryukyus, 3.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, 5.National Institute of Polar Research, 6.The National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 7.Department of Civil and Environmental Engineering, Kitami Institute of Technology, Hokkaido, Japan, 8.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 9.Faculty of Science, Yamagata University, 10.Department of Nuclear Engineering and Management, The University of Tokyo, 11.Philippine Nuclear Research Institute - Department of Science and Technology (PNRI-DOST), 12.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 13.Institute for the Advancement of Higher Education, Hokkaido University, 14.Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, 15.Department of Geology, Quaternary Science, Lund University, 16.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 17.Avangnaq, 18.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University)

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 201A (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

4:45 PM - 5:00 PM

*Fusa Miyake1, Kazuho Horiuchi2, Hirohisa Sakurai3, Kimiaki Masuda1, Hideaki Motoyama4, Hiroyuki Matsuzaki5, Yuko MOTIZUKI6, Kazuya Takahashi6, Yoichi Nakai6 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 3.Faculty of Science, Yamagata University, 4.National Institute of Polar Research, 5.MALT, The University Museum, The University of Tokyo, 6.RIKEN)

Wed. May 23, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 102 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-GM Geomorphology

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A08 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations