Japan Geoscience Union Meeting 2018

Yoshiyuki Tatsumi

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 20, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A05 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

  • [JJ] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences)
  • | S-VC Volcanology

11:15 AM - 11:30 AM

*Ayumu Nishihara1, Yoshiyuki Tatsumi2,1, Keiko Suzuki-Kamata2,1, Katsuya Kaneko1, Jun-Ichi Kimura3, Qing Chang3, Hironobu Hinata4 (1.Department of Planetology, Graduate School of Science , Kobe University, 2.Kobe Ocean-Bottom Exploration Center, 3.Department of Solid Earth Geochemistry, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 4.Kobe Municipal Tarumi Junior High School)

Mon. May 21, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

  • [JJ] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences)
  • | S-CG Complex & General

11:30 AM - 11:45 AM

*Masao Ban1, Jun-Ichi Kimura2, Toshiro Takahashi3, Yuka Uzawa4, Tsukasa Ohba5, Akihiko Fujinawa6, Shintaro Hayashi5, Takeyoshi Yoshida7, Takashi Miyazaki2, Qing Chan2, Ryoko Senda8, Bogdan S Vaglarov2, Yoshiyuki Tatsumi9 (1.Yamagata Univ., 2.JAMSTEC, 3.Niigata Univ., 4.Chiba Institute of Technology, 5.Akita Univ., 6.Ibaraki Univ., 7.Tohoku Univ., 8.Kyushu Univ., 9.Kobe Univ.)

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM International Conference Room (IC) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

  • [JJ] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences)
  • | S-VC Volcanology

4:15 PM - 4:30 PM

*Tetsuo Matsuno1,2, Yoshiyuki Tatsumi1,2, Nobukazu Seama2,1, Keiko Suzuki-Kamata1,2, Hiroshi Ichihara3,1, Koji Kiyosugi4,1, Reina Nakaoka1, Satoshi Shimizu1, Mamoru Sano1, Hikaru Iwamaru1, Haruhisa Morozumi1, Hiroko Sugioka2,1, Kazuo Nakahigashi5,1, Yojiro Yamamoto6, Kazuki Hayashi2, Kimihiro Nishimura2, Yuka Furukawa2, Misaki Horiuchi2, Daichi Nakata7, Ryoto Nakamura7, Hirose Toki8, Yasutomo Seto8, Atsuhiro Oshige9, Hideaki Takizawa10, Tatsuro Chiba11, Shuichi Kodaira6 (1.Kobe Ocean Bottom Exploration Center, Kobe University, 2.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 3.Graduate school of environmental studies, Nagoya University, 4.Organization of Advanced Science and Technology, Kobe University, 5.Tokyo University of Marine Science and Technology, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 7.Division of Marine Engineering, Graduate School of Maritime Sciences, Kobe University, 8.Department of Planetology, Faculty of Science, Kobe University, 9.Department of Marine Engineering, Faculty of Maritime Sciences, Kobe University, 10.Johnny & Associates, Inc, 11.Asia Air Survey Co., Ltd.)

4:45 PM - 5:00 PM

*Satoshi Shimizu1,2, Hikaru Iwamaru1,2, Nobukazu Seama6,1, Tetsuo Matsuno1,6, Hiroshi Ichihara3,1, Mamoru Sano1,2, Hiroko Sugioka6,1, Kazuo Nakahigashi5,1, Yojiro Yamamoto4, Kimihiro Nishimura6, Yuka Furukawa6, Misaki Horiuchi6, Toki Hirose7, Yasutomo Seto7, Yoshiyuki Tatsumi1,6 (1.Ocean-Bottom Exploration Center, Kobe University, 2.Nippon Marine Enterprises, Ltd., 3.Earthquake and Volcano Research Center Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.R&D Center for Earthquake and Tsunami, Japan Agency for Marine-Earth Science and technology, 5.Department of Marine Resources and Energy, Tokyo University of Marine Science and Technology, 6.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 7.Department of Planetology, Faculty of Science, Kobe University)