Japan Geoscience Union Meeting 2019

Yasumasa Kasaba

Convener, Chairperson

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A03 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Jun Kimura(Osaka University), Yasumasa Kasaba(Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University), Kunio M. Sayanagi(Hampton University), Chairperson:笠羽 康正, Kazuo Yoshioka(The University of Tokyo)

Tue. May 28, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A03 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Jun Kimura(Osaka University), Yasumasa Kasaba(Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University), Kunio M. Sayanagi(Hampton University), Chairperson:Kunio Sayanagi(Hampton University), Takeshi Kuroda

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A03 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Jun Kimura(Osaka University), Yasumasa Kasaba(Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University), Kunio M. Sayanagi(Hampton University), Chairperson:Jun Kimura(Osaka University), 鎌田 俊一(北海道大学創成研究機構)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Jun Kimura(Osaka University), Yasumasa Kasaba(Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University), Kunio M. Sayanagi(Hampton University)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Jun Kimura(Osaka University), Yasumasa Kasaba(Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University), Kunio M. Sayanagi(Hampton University)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A03 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

4:18 PM - 4:33 PM

*Yuki Nakamura1, Koichiro Terada, Chihiro Tao2, Naoki Terada1, Yasumasa Kasaba3, Hajime Kita4, Aoi Nakamizo2, Akimasa Yoshikawa5, Shinichi Ohtani6, Fuminori Tsuchiya3, Masato Kagitani3, Takeshi Sakanoi3, Go Murakami4, Kazuo Yoshioka7, Tomoki Kimura1, Atsushi Yamazaki4, Ichiro Yoshikawa8 (1.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.National Institute of Information and Communications Technology, 3.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 4.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University, 6.The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, 7.Graduate School of frontier Science, The University of Tokyo, 8.The University of Tokyo)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Sun. May 26, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A03 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

1:45 PM - 2:00 PM

*Takao M. Sato1, Takehiko Satoh2, Hideo Sagawa3, Naohiro Manago2, Yeon Joo Lee, Shin-ya Murakami2, Kazunori Ogohara4, George HASHIMOTO5, Yasumasa Kasaba6, Atsushi Yamazaki2, Manabu Yamada7, Shigeto Watanabe1, Takeshi Imamura8, Masato Nakamura2 (1.Hokkaido Information University, 2.ISAS/JAXA, 3.Kyoto Sangyo University, 4.University of Shiga Prefecture, 5.Okayama University, 6.Tohoku University, 7.Chiba Institute of Technology, 8.The University of Tokyo)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. May 27, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

9:00 AM - 9:15 AM

*Takeshi Sakanoi1, Masato Kagitani1, Yasumasa Hirahara2, Jeffery Kuhn3, Svetalana Berdyugina4, Marcelo Emilio5, Hiromu Nakagawa6, Mikio Kurita7, Yasumasa Kasaba1, Takahiro Obara1, Shoichi Okano1 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 3.IfA, University of Hawaii, U.S.A., 4.KIS, Germany, 5.Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brazil, 6.Graduate School of Science, Tohoku University, 7.Graduate School of Science, Kyoto University)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A04 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

2:40 PM - 2:55 PM

*Aaron T. Hendry1, Ondrej Santolik1,2, Yoshizumi Miyoshi3, Yoshiya Kasahara4, Yasumasa Kasaba5, Ayako Matsuoka6, Craig J Rodger7, Mark Clilverd8, Masafumi Shoji3, Shoya Matsuda6, Craig Kletzing9, Iku Shinohara6 (1.Dept. of Space Physics, Inst. of Atmospheric Physics, Czech Acad. of Science, 2.Fac. of Mathematics and Physics, Charles Univ., 3.Inst. for Space Earth Environmental Research, Nagoya Univ., 4.Graduate School of Natural Science and Technology, Kanazawa Univ., 5.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku Univ., 6.Inst. of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 7.Dept. of Physics, Univ. of Otago, 8.British Antarctic Survey (NERC), 9.Dept. of Physics and Astronomy, Univ. of Iowa)

2:55 PM - 3:10 PM

*Keisuke Hosokawa1, Yoshizumi Miyoshi2, Shin-ichiro Oyama2, Yasunobu Ogawa3, Satoshi Kurita2, Yoshiya Kasahara4, Mitsunori Ozaki4, Yasumasa Kasaba5, Satoshi Yagitani4, Shoya Matsuda6, Fuminori Tsuchiya5, Atsushi Kumamoto5, Iku Shinohara6, Ryoichi Fujii7 (1.Department of Communication Engineering and Informatics, University of Electro-Communications, 2.ISEE, Nagoya University, 3.National Institute of Polar Research, 4.Kanazawa University, 5.Tohoku University, 6.ISAS/JAXA, 7.Research Organization of Information and Systems)

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A04 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

9:15 AM - 9:30 AM

*Masafumi Shoji1, Yoshizumi Miyoshi1, Yoshiharu Omura2, Lynn M Kistler1,3, Yasumasa Kasaba4, Shoya Matsuda5, Yoshiya Kasahara6, Ayako Matsuoka5, Reiko Nomura7, Keigo Ishisaka8, Atsushi Kumamoto4, Fuminori Tsuchiya4, Satoshi Yagitani6, Mariko Teramoto1, Kazushi Asamura5, Takeshi Takashima5, Iku Shinohara5 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University, 3.Institute for the Study of Earth Oceans and Space, University of New Hampshire, 4.Tohoku University, 5.Institute of Space and Astronautical Science, 6.Kanazawa University, 7.National Astronomical Observatory of Japan, 8.Toyama Prefecture University)

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A04 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

11:55 AM - 12:10 PM

*Ayako Matsuoka1, Masahito Nose2, Yoshizumi Miyoshi2, Iku Shinohara1, Mariko Teramoto2, Reiko Nomura3, Akiko Fujimoto4, Yoshimasa Tanaka5, Manabu Shinohara6, Yoshiya Kasahara7, Yasumasa Kasaba8, Keigo Ishisaka9, Shoya Matsuda1, Masafumi Shoji2, Tomoko Nakagawa10, Yoichi Kazama11, Shiang-Yu Wang11, Satoshi Kasahara12, Shoichiro Yokota13, Takefumi Mitani1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 3.RISE, National Astronomical Observatory of Japan, 4.School of Computer Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology, 5.National Institute of Polar Research, 6.National Institute of Technology, Kagoshima College, 7.Information Media Center, Kanazawa University, 8.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 9.Faculty of Engineering, Toyama Prefectural University, 10.Faculty of Engineering, Tohoku Institute of Technology, 11.Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, 12.School of Science, The University of Tokyo, 13.School of Science, Osaka University)

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Shinjo Airi1, Hirotsugu Kojima1, Yoshiya Kasahara2, Yoichi Kazama3, Hideyuki Usui4, Yoshizumi Miyoshi5, Yasumasa Kasaba6, Shoya Matsuda7, Tomoaki Hori5, S. -Y. Wang8, Sunny W.Y. Tam9, Atsushi Kumamoto10, Ayako Matsuoka11 (1.Research institute for sustainable humanosphere, Kyoto University, 2.Information Media Center, Kanazawa University, 3.ASIAA, 4.Graduate school of system informatics Kobe University, 5.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 6.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 7.Institute of Space and Astronautical Science/Japan Aerospace Exploration Agency, 8.ASIAA, Taiwan, 9.ISAPS, NCKU, Taiwan, 10.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 11.Research Division for Space Plasma, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

*Yudai Inaba1, Kazuo Shiokawa1, Shin-ichiro Oyama1,8,9, Yuichi Otsuka1, Atsuki Shinbori1, Yoichi Kazama2, Shiang-Yu Wang2, Sunny W. Y. Tam2, Shoichiro Yokota3, Satoshi Kasahara4, Kunihiro Keika4, Tomoaki Hori1, Ayako Matsuoka5, Yoshiya Kasahara6, Atsushi Kumamoto7, Yasumasa Kasaba7, Yoshizumi Miyoshi1, Iku Shinohara5, Arto Oksanen10 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, 2.Academia Sinica, 3.Osaka Univ, 4.Tokyo Univ, 5.JAXA, 6.Kanazawa University, 7.Tohoku University, 8.University of Oulu, Finland, 9.National Institute of Polar Research, 10.Jyväskylän Sirius ry, Finland)

*Mariko Teramoto1, Ayako Matsuoka2, Reiko Nomura5, Yoshiya Kasahara3, Yasumasa Kasaba4, Atsushi Kumamoto4, Fuminori Tsuchiya4, Shoya Matsuda2, Masahito Nose1, Masafumi Shoji1, Yasunori Tsugawa1, Shun Imajo1, Yoshizumi Miyoshi1, Iku Shinohara2 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research Nagoya University, 2.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace eXploration Agency, 3.Kanazawa University, 4.Tohoku University, 5.National Astronomical Observatory of Japan)

*Naoko Takahashi1, Kanako Seki1, Mei-Ching Fok2, Yihua Zheng2, Yoshizumi Miyoshi3, David Hartley4, Ayako Matsuoka5, Yoshiya Kasahara6, Yasumasa Kasaba7, Nana Higashio8 (1.Graduate School of Science, University of Tokyo, 2.NASA Goddard Space Flight Center, 3.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 4.Department of Physics and Astronomy, University of Iowa, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Information Media Center, Kanazawa University, 7.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 8.Japan Aerospace Exploration Agency)

*Ryosuke Fujii1, Yoshizumi Miyoshi1, Masafumi Shoji1, Kazushi Asamura2, Lynn Kistler1,8, Vania Jordanova9, Tomoaki Hori1, Satoshi Kurita1, Mariko Teramoto1, Yasunori Tsugawa1, Yoshiya Kasahara3, Yasumasa Kasaba4, Atsushi Kumamoto5, Fuminori Tsuchiya4, Shoichiro Yokota6, Kunihiro Keika7, Ayako Matsuoka2, Iku Shinohara2 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Information Media Center, Kanazawa University, 4.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 5.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 6.Graduate School of Science, Osaka University, 7.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 8.University of New Hampshire, 9.Los Alamos National Laboratory)

*Asuka Hirai1, Fuminori Tsuchiya1, Takahiro Obara1, Yasumasa Kasaba1, Yuto Katoh2, Hiroaki Misawa1, Kazuo Shiokawa3, Yoshizumi Miyoshi3, Satoshi Kurita3, Martin G Connors4 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku Univ. , 2.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 4.Athabasca University)

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Shinjo Airi1, Hirotsugu Kojima1, Yoshiya Kasahara2, Yoichi Kazama3, Hideyuki Usui4, Yoshizumi Miyoshi5, Yasumasa Kasaba6, Shoya Matsuda7, Tomoaki Hori5, S. -Y. Wang8, Sunny W.Y. Tam9, Atsushi Kumamoto10, Ayako Matsuoka11 (1.Research institute for sustainable humanosphere, Kyoto University, 2.Information Media Center, Kanazawa University, 3.ASIAA, 4.Graduate school of system informatics Kobe University, 5.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 6.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 7.Institute of Space and Astronautical Science/Japan Aerospace Exploration Agency, 8.ASIAA, Taiwan, 9.ISAPS, NCKU, Taiwan, 10.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 11.Research Division for Space Plasma, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

*Yudai Inaba1, Kazuo Shiokawa1, Shin-ichiro Oyama1,8,9, Yuichi Otsuka1, Atsuki Shinbori1, Yoichi Kazama2, Shiang-Yu Wang2, Sunny W. Y. Tam2, Shoichiro Yokota3, Satoshi Kasahara4, Kunihiro Keika4, Tomoaki Hori1, Ayako Matsuoka5, Yoshiya Kasahara6, Atsushi Kumamoto7, Yasumasa Kasaba7, Yoshizumi Miyoshi1, Iku Shinohara5, Arto Oksanen10 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, 2.Academia Sinica, 3.Osaka Univ, 4.Tokyo Univ, 5.JAXA, 6.Kanazawa University, 7.Tohoku University, 8.University of Oulu, Finland, 9.National Institute of Polar Research, 10.Jyväskylän Sirius ry, Finland)

*Mariko Teramoto1, Ayako Matsuoka2, Reiko Nomura5, Yoshiya Kasahara3, Yasumasa Kasaba4, Atsushi Kumamoto4, Fuminori Tsuchiya4, Shoya Matsuda2, Masahito Nose1, Masafumi Shoji1, Yasunori Tsugawa1, Shun Imajo1, Yoshizumi Miyoshi1, Iku Shinohara2 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research Nagoya University, 2.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace eXploration Agency, 3.Kanazawa University, 4.Tohoku University, 5.National Astronomical Observatory of Japan)

*Naoko Takahashi1, Kanako Seki1, Mei-Ching Fok2, Yihua Zheng2, Yoshizumi Miyoshi3, David Hartley4, Ayako Matsuoka5, Yoshiya Kasahara6, Yasumasa Kasaba7, Nana Higashio8 (1.Graduate School of Science, University of Tokyo, 2.NASA Goddard Space Flight Center, 3.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 4.Department of Physics and Astronomy, University of Iowa, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Information Media Center, Kanazawa University, 7.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 8.Japan Aerospace Exploration Agency)

*Ryosuke Fujii1, Yoshizumi Miyoshi1, Masafumi Shoji1, Kazushi Asamura2, Lynn Kistler1,8, Vania Jordanova9, Tomoaki Hori1, Satoshi Kurita1, Mariko Teramoto1, Yasunori Tsugawa1, Yoshiya Kasahara3, Yasumasa Kasaba4, Atsushi Kumamoto5, Fuminori Tsuchiya4, Shoichiro Yokota6, Kunihiro Keika7, Ayako Matsuoka2, Iku Shinohara2 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Information Media Center, Kanazawa University, 4.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 5.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 6.Graduate School of Science, Osaka University, 7.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 8.University of New Hampshire, 9.Los Alamos National Laboratory)

*Asuka Hirai1, Fuminori Tsuchiya1, Takahiro Obara1, Yasumasa Kasaba1, Yuto Katoh2, Hiroaki Misawa1, Kazuo Shiokawa3, Yoshizumi Miyoshi3, Satoshi Kurita3, Martin G Connors4 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku Univ. , 2.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 4.Athabasca University)

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Atsushi Yamazaki1, Go Murakami1, Kazuo Yoshioka2, Tomoki Kimura3, Fuminori Tsuchiya4, Masato Kagitani4, Takeshi Sakanoi4, Naoki Terada5, Yasumasa Kasaba4, Ichiro Yoshikawa6, Hisaki (SPRINT-A) Project team (1.Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science , 2.The University of Tokyo, Graduate School of Frontier Sciences, 3.Tohoku University, 4.Tohoku University, Planetary Plasma and Atmospheric Research Center , 5.Tohoku University, Graduate School of Sciense, 6.The University of Tokyo)

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Atsushi Yamazaki1, Go Murakami1, Kazuo Yoshioka2, Tomoki Kimura3, Fuminori Tsuchiya4, Masato Kagitani4, Takeshi Sakanoi4, Naoki Terada5, Yasumasa Kasaba4, Ichiro Yoshikawa6, Hisaki (SPRINT-A) Project team (1.Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science , 2.The University of Tokyo, Graduate School of Frontier Sciences, 3.Tohoku University, 4.Tohoku University, Planetary Plasma and Atmospheric Research Center , 5.Tohoku University, Graduate School of Sciense, 6.The University of Tokyo)

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 105 (1F)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

9:30 AM - 9:45 AM

Shohei Aoki2, *Hideo Sagawa1, Kazi Rigl3, Geronimo L. Villanueva4, Bill Dent5, Hiroyuki Maezawa6, Severine Robert2, Hiromu Nakagawa7, Frank Daerden2, Takeshi Kuroda8, Marco Giuranna10, Kazuya Saigo9, Michael J. Mumma4, Yasumasa Kasaba7, Ann Carine Vandaele2 (1.Kyoto Sangyo University, 2.Royal Belgian Institute for Space Aeronomy, 3.Italian ALMA Regional Centre, INAF-Istituto di Radioastronomia, 4.NASA Goddard Space Flight Center, USA, 5.ESO ALMA, Chile, 6.Osaka Prefecture University, 7.Tohoku University, 8.NICT Big Data Integration Research Center, 9.NAOJ Chile Observatory, 10.Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, Italy)

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

2:45 PM - 3:00 PM

*Hajime Kita1, Hideo Sagawa2, Takahiro Iino3, Chihiro Tao4, Takeshi Kuroda4, Fuminori Tsuchiya5, Hiroaki Misawa5, Yasumasa Kasaba5, Masaki Fujimoto1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency , 2.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, 3.Nature and Science Museum, Tokyo University of Agriculture and Technology, 4.National Institute of Information and Communications Technology, 5.Tohoku University)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Ayaka Tomihara1, Satoshi Matsumoto1, Hiroyuki Maezawa1, Yasuko Kasai2, Shigeru Yamada2, Takeshi Kuroda2, Takayoshi Yamada2, Toshiyuki Nishibori3, Yutaka Hasegawa3, Yasumasa Kasaba4, Richard Larsson5, Shinichi Nakasuka6 (1.Osaka Prefecture University, Osaka, Japan, 2.National Institute of Information and Communications Technology (NICT), Tokyo, Japan, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Tohoku University, Tohoku, Japan, 5.Max planck Institute Solar System Research, Göttingen Germany, 6.Tokyo University, Tokyo, Japan)

*Akiho Miyamoto1, Hiromu Nakagawa1, Kosuke Takami1, Takeshi Kuroda1,3, Isao Murata2, Naoki Terada1, Nao Yoshida1, Katsushige Toriumi1, Shohei Aoki4, Yasumasa Kasaba1 (1.Graduate School of Sciences in Tohoku University, 2.Graduate School of Environmental Sciences, 3. National Institute of Information and Communications Technology, 4.Royal Belgian Institute for Space Aeronomy(IASB-BIRA))

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Ayaka Tomihara1, Satoshi Matsumoto1, Hiroyuki Maezawa1, Yasuko Kasai2, Shigeru Yamada2, Takeshi Kuroda2, Takayoshi Yamada2, Toshiyuki Nishibori3, Yutaka Hasegawa3, Yasumasa Kasaba4, Richard Larsson5, Shinichi Nakasuka6 (1.Osaka Prefecture University, Osaka, Japan, 2.National Institute of Information and Communications Technology (NICT), Tokyo, Japan, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Tohoku University, Tohoku, Japan, 5.Max planck Institute Solar System Research, Göttingen Germany, 6.Tokyo University, Tokyo, Japan)

*Akiho Miyamoto1, Hiromu Nakagawa1, Kosuke Takami1, Takeshi Kuroda1,3, Isao Murata2, Naoki Terada1, Nao Yoshida1, Katsushige Toriumi1, Shohei Aoki4, Yasumasa Kasaba1 (1.Graduate School of Sciences in Tohoku University, 2.Graduate School of Environmental Sciences, 3. National Institute of Information and Communications Technology, 4.Royal Belgian Institute for Space Aeronomy(IASB-BIRA))

Tue. May 28, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

10:15 AM - 10:30 AM

*Hiromu Nakagawa1, Shohei Aoki1, Nao Yoshida1, Naoki Terada1, Takeshi Imamura2, Kazunori Ogohara3, Toru Kouyama4, Hiroki Ando6, Katsuyuki Noguchi5, Akiho Miyamoto1, Kosuke Takami1, Isao Murata1, Yasumasa Kasaba1, IUVS team MAVEN (1.Planetary Atmosphere Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Graduate school of Frontier sciences, University of Tokyo, 3.University of Shiga prefecture, 4.The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.Nara Women's university, 6.Kyoto Sangyo university)