Japan Geoscience Union Meeting 2019

Naoki Terada

Convener, Chairperson

Tue. May 28, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

convener:Kanako Seki(Graduate School of Science, University of Tokyo), Takeshi Imamura(Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo), Hiroyuki Maezawa(Department of Physical Science Osaka Prefecture University), Naoki Terada(Graduate School of Science, Tohoku University), Chairperson:Masaki Nishino(名古屋大学宇宙地球環境研究所), Hiroyuki Maezawa(大阪府立大学大学院理学系研究科)

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

convener:Kanako Seki(Graduate School of Science, University of Tokyo), Takeshi Imamura(Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo), Hiroyuki Maezawa(Department of Physical Science Osaka Prefecture University), Naoki Terada(Graduate School of Science, Tohoku University), Chairperson:Hiromu Nakagawa(Planetary Atmosphere Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Kanako Seki( Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, University of Tokyo,)

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

convener:Kanako Seki(Graduate School of Science, University of Tokyo), Takeshi Imamura(Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo), Hiroyuki Maezawa(Department of Physical Science Osaka Prefecture University), Naoki Terada(Graduate School of Science, Tohoku University), Chairperson:Takeshi Imamura(Graduate School of Frontier Sciences, University of Tokyo), Naoki Terada(School of Science, Tohoku University)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

convener:Kanako Seki(Graduate School of Science, University of Tokyo), Takeshi Imamura(Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo), Hiroyuki Maezawa(Department of Physical Science Osaka Prefecture University), Naoki Terada(Graduate School of Science, Tohoku University)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

convener:Kanako Seki(Graduate School of Science, University of Tokyo), Takeshi Imamura(Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo), Hiroyuki Maezawa(Department of Physical Science Osaka Prefecture University), Naoki Terada(Graduate School of Science, Tohoku University)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 101 (1F)

 • [J] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

4:16 PM - 4:38 PM

*Kanako Seki1, Shigeto Watanabe2, Taishi Nakamoto3, Naoki Terada4, Atsushi Yamazaki5, Ayako Matsuoka5, Tomohiro Usui5, Yasuhito Sekine3, Kazuhisa Fujita5, Shoichiro Yokota6, Satoshi Kasahara1, Yoshifumi Saito5, Hiromu Nakagawa4, Atsushi Kumamoto4, Hiroyuki Maezawa7, Mars Orbiter and EDL Technology Demonstration Mission Planning Team (1.Graduate School of Science, University of Tokyo, 2.Department of Cosmosciences, Hokkaido University, 3.Tokyo Institute of Technology, 4.Graduate School of Science, Tohoku University, 5.ISAS, JAXA, 6.Graduate School of Science, Osaka University, 7.Department of Physical Science, Osaka Prefecture University)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | U (Union )
 • | Union

Kiyoshi Kuramoto1, Hidenori Genda2, *Naoki Terada3, Hiroki Senshu4, Taishi Nakamoto5, Planetary Exploration Committee JSPS, Working term for revision of reply document for RFI JSPS (1.Graduate School of Sciences, Hokkaido University, 2.Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology, 3.Graduate School of Science, Tohoku University, 4.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 5.Tokyo Institute of Technology)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A03 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

4:18 PM - 4:33 PM

*Yuki Nakamura1, Koichiro Terada, Chihiro Tao2, Naoki Terada1, Yasumasa Kasaba3, Hajime Kita4, Aoi Nakamizo2, Akimasa Yoshikawa5, Shinichi Ohtani6, Fuminori Tsuchiya3, Masato Kagitani3, Takeshi Sakanoi3, Go Murakami4, Kazuo Yoshioka7, Tomoki Kimura1, Atsushi Yamazaki4, Ichiro Yoshikawa8 (1.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.National Institute of Information and Communications Technology, 3.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 4.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University, 6.The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, 7.Graduate School of frontier Science, The University of Tokyo, 8.The University of Tokyo)

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A03 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

11:05 AM - 11:20 AM

*Yusuke Nara1, Takeshi Imamura1, Ichiro Yoshikawa1, Kazuo Yoshioka1, Kei Masunaga2, Atsushi Yamazaki3, Shigeto Watanabe4, Manabu Yamada5, Yeon Joo Lee1, Naoki Terada6, Kanako Seki1 (1.The University of Tokyo, 2.Swedish Institute of Space Physics, 3.ISAS/JAXA, 4.Hokkaido Information University, 5.Chiba Institute of Technology, 6.Tohoku University)

Mon. May 27, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

9:15 AM - 9:30 AM

*Kiyoshi Kuramoto1,2, Yasuhiro Kawakatsu2, Masaki Fujimoto2, Jean Pierre Bibring3, David Lawrence4, Hidenori Genda5, Naru Hirata6, Takeshi Imamura7, Shingo Kameda8, Koji Matsumoto9, Hideaki Miyamoto7, Tomokatsu Morota10, Hiroshi Nagaoka2, Hiromu Nakagawa11, Tomoki Nakamura11, Kazunori Ogawa12, Hisashi Otake2, Masanobu Ozaki2, Sho Sasaki13, Hiroki Senshu14, Shogo Tachibana7,2, Naoki Terada11, Tomohiro Usui2, Koji Wada14, Sei-ichiro WATANABE10, MMX study team (1.Hokkaido Univ., 2.JAXA, 3.IAS, 4.APL, 5.ELSI, 6.Aizu Univ., 7.Univ. of Tokyo, 8.Rikkyo Univ., 9.NAOJ, 10.Nagoya Univ., 11.Tohoku Univ., 12.Kobe Univ., 13.Osaka Univ., 14.Chiba Inst. Tech.)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Atsushi Yamazaki1, Go Murakami1, Kazuo Yoshioka2, Tomoki Kimura3, Fuminori Tsuchiya4, Masato Kagitani4, Takeshi Sakanoi4, Naoki Terada5, Yasumasa Kasaba4, Ichiro Yoshikawa6, Hisaki (SPRINT-A) Project team (1.Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science , 2.The University of Tokyo, Graduate School of Frontier Sciences, 3.Tohoku University, 4.Tohoku University, Planetary Plasma and Atmospheric Research Center , 5.Tohoku University, Graduate School of Sciense, 6.The University of Tokyo)

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Atsushi Yamazaki1, Go Murakami1, Kazuo Yoshioka2, Tomoki Kimura3, Fuminori Tsuchiya4, Masato Kagitani4, Takeshi Sakanoi4, Naoki Terada5, Yasumasa Kasaba4, Ichiro Yoshikawa6, Hisaki (SPRINT-A) Project team (1.Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science , 2.The University of Tokyo, Graduate School of Frontier Sciences, 3.Tohoku University, 4.Tohoku University, Planetary Plasma and Atmospheric Research Center , 5.Tohoku University, Graduate School of Sciense, 6.The University of Tokyo)

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 105 (1F)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-AE Astronomy & Extrasolar Bodies

12:00 PM - 12:15 PM

*Shingo Kameda1, Osada Naoya1, Takanori Kodama2, Go Murakami3, Keigo Enya3, Masahiro Ikoma4, Norio Narita5, Naoki Terada6, Hitoshi Fujiwara7 (1.School of Science, Rikkyo University, 2.University of Bordeaux, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 5.National Astronomical Observatory of Japan, 6.Graduate School of Science, Tohoku University, 7.Faculty of Science and Technology, Seikei University)

Tue. May 28, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

11:45 AM - 12:00 PM

*Shotaro Sakai1, Kanako Seki1, Naoki Terada2, Hiroyuki Shinagawa3, Ryoya Sakata1, Takashi Tanaka3,4, Yusuke Ebihara5 (1.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.Graduate School of Science, Tohoku University, 3.National Institute of Information and Communications Technology, 4.International Center for Space Weather Science and Education, Kyushu University, 5.Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University)

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

1:45 PM - 2:00 PM

*Ryoya Sakata1, Kanako Seki1, Shotaro Sakai1, Naoki Terada2, Hiroyuki Shinagawa3, Takashi Tanaka3,4 (1.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.Graduate School of Science, Tohoku University, 3.National Institute of Information and Communications Technology, 4.International Center for Space Weather Science and Education, Kyushu University)

2:00 PM - 2:15 PM

*Hiromu Nakagawa1, Naoki Terada1, Hannes Groller7, Roger Yelle7, Montmessin Franck8, Schneider M Nicholas4, England Scott5, Kanako Seki6, Takeshi Kuroda3, Hitoshi Fujiwara2, Takeshi Imamura6, Kaori Terada1, Nao Yoshida1, Justin I Deighan4, Sonal K Jain4, Bruce M Jakosky4 (1.Planetary Atmosphere Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Seikei University, 3.National Institute of Information and Communications Technology, 4.Laboratory for Atmospheric and Space Physics, University of Colorado, 5.Aerospace and Ocean Engineering, Virginia Tech, 6.Department of Earth and Planetary Science, University of Tokyo, 7.Lunar and Planetary Laboratory Science, University of Arizona, 8.LATMOS, UVSQ/CNES/IPSL)

2:15 PM - 2:30 PM

*Nao Yoshida1, Hiromu Nakagawa1, Naoki Terada1, Nicholas Schnider2, Scott Evans3, Sonal Jain2, Hitoshi Fujiwara4, Takeshi Imamura5, Justin Deighan2, Ian Stewart2, Michael Stivens6, Roger Yelle7 (1.Dep. Geophysics Graduate School of Science Tohoku University, 2.Laboratory for Atmospheric and Space Physics, Boulder, USA, 3.Computational Physics, Inc., Springfield, Virginia, USA, 4.Faculty of Science and Technology, Seikei University, 5.Department of Complexity Science and Engineering, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 6.Naval Research Laboratory, Washington, USA, 7.Department of Planetary Sciences, University of Arizona)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Akiho Miyamoto1, Hiromu Nakagawa1, Kosuke Takami1, Takeshi Kuroda1,3, Isao Murata2, Naoki Terada1, Nao Yoshida1, Katsushige Toriumi1, Shohei Aoki4, Yasumasa Kasaba1 (1.Graduate School of Sciences in Tohoku University, 2.Graduate School of Environmental Sciences, 3. National Institute of Information and Communications Technology, 4.Royal Belgian Institute for Space Aeronomy(IASB-BIRA))

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Akiho Miyamoto1, Hiromu Nakagawa1, Kosuke Takami1, Takeshi Kuroda1,3, Isao Murata2, Naoki Terada1, Nao Yoshida1, Katsushige Toriumi1, Shohei Aoki4, Yasumasa Kasaba1 (1.Graduate School of Sciences in Tohoku University, 2.Graduate School of Environmental Sciences, 3. National Institute of Information and Communications Technology, 4.Royal Belgian Institute for Space Aeronomy(IASB-BIRA))

Sun. May 26, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A08 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Tue. May 28, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

10:15 AM - 10:30 AM

*Hiromu Nakagawa1, Shohei Aoki1, Nao Yoshida1, Naoki Terada1, Takeshi Imamura2, Kazunori Ogohara3, Toru Kouyama4, Hiroki Ando6, Katsuyuki Noguchi5, Akiho Miyamoto1, Kosuke Takami1, Isao Murata1, Yasumasa Kasaba1, IUVS team MAVEN (1.Planetary Atmosphere Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Graduate school of Frontier sciences, University of Tokyo, 3.University of Shiga prefecture, 4.The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.Nara Women's university, 6.Kyoto Sangyo university)