Japan Geoscience Union Meeting 2019

Masataka Kinoshita

Convener, Chairperson

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall B (2F)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

convener:Kyuichi Kanagawa(Graduate School of Science, Chiba University), Demian M Saffer(Pennsylvania State University), Masataka Kinoshita(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Chairperson:Kyuichi Kanagawa(Graduate School of Science, Chiba University), Demian Saffer(Department of Geosciences, Pennsylvania State University), Masataka Kinoshita(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

convener:Kyuichi Kanagawa(Graduate School of Science, Chiba University), Demian M Saffer(Pennsylvania State University), Masataka Kinoshita(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

convener:Kyuichi Kanagawa(Graduate School of Science, Chiba University), Demian M Saffer(Pennsylvania State University), Masataka Kinoshita(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 101 (1F)

 • [J] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

2:31 PM - 2:54 PM

*Masataka Kinoshita1, Naoshi Hirata1, Masanao Shinohara1, Tetsuo Irifune2, Hiroyuki Kagi7, Teruyuki Kato3, Shigeaki Ono4, Katsuyoshi Michibayashi6, Natsue Abe4, Fumio Inagaki4, Kentaro Omura5, Kazushige Obara1 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Ehime University, 3.Hot Springs Research Institute, 4.JAMSTEC, 5.NIED, 6.Nagoya Univ., 7.Geochemical Research Center, Univ. Tokyo)

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall B (2F)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

2:00 PM - 2:15 PM

*Harold Tobin1, Takehiro Hirose7, Matt Ikari5, Kyuichi Kanagawa10, Gaku Kimura3, Masataka Kinoshita8, Hiroko Kitajima6, Demian M Saffer4, Asuka Yamaguchi9, Lena Maeda2, Nobu Eguchi2, Sean Toczko2 (1.Department of Earth and Space Sciences, University of Washington, 2.JAMSTEC-CDEX, 3.Tokyo Un. of Marine Science-Technology, 4.Penn State University, 5.MARUM Un. of Bremen, 6.Texas A&M University, 7.JAMSTEC-KCC, 8.Un. of Tokyo Earthquake Research Institute, 9.Un. of Tokyo AORI, 10.Chiba University)

2:30 PM - 2:45 PM

*Toshinori Kimura1, Takashi Tonegawa1, Kazuya Shiraishi1, Eiichiro Araki1, Yasuyuki Nakamura1, Yuka Kaiho1, Gou Fujie1, Seiichi Miura1, Shuichi Kodaira1, Noriaki Sakurai1, Yoshinori Sanada1, Yukari Kido1, Masataka Kinoshita2, Narumi Takahashi3,1, Yuya Machida1, Shuhei Nishida1 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 3.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Thu. May 30, 2019 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (2F)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

10:45 AM - 11:00 AM

*Masataka Kinoshita1,5, Hikaru Iwamori1,5, Tomoaki Nishikawa2, Ryo Anma3, Sofia Lagarrigue4, Natsue Abe5, Yuka Yokoyama6, Andres Veloso Espinosa4, Alessandra Isabella Rivero Cortes7, Gabriela Pia Lazcano Prado7, Ivan Andres Arriagada Bascuñan7, Satoru Haraguchi5, Kosuke Ota9, Yuji Orihashi8, Kaishi Nakao8, Shogo Numata8, Hajime Shiobara1, Hiroko Sugioka10, Aki Ito5, Nicolás Pérez-Estay11 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.DPRI, Kyoto Univ., 3.Tokushima Univ., 4.Pontificia Universidad Catolica de Chile, 5.JAMSTEC, 6.Tokai Univ., 7.Andres Bello University, 8.Hirosaki Univ., 9.AORI, Univ. Tokyo, 10.Graduate School of Science, Kobe Univ., 11.Ministerio de relaciones exteriores, Chile)