Japan Geoscience Union Meeting 2019

Kazuya Shiraishi

Convener, Chairperson

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

convener:Kiwamu Nishida(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Kazuya Shiraishi(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Takao Nibe(JAPEX), Kaoru Sawazaki(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience), Chairperson:Tsutomu Takahashi(JAMSTEC)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

convener:Kiwamu Nishida(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Kazuya Shiraishi(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Takao Nibe(JAPEX), Kaoru Sawazaki(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience), Chairperson:Kiwamu Nishida(東京大学地震研究所)

Tue. May 28, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

convener:Kiwamu Nishida(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Kazuya Shiraishi(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Takao Nibe(JAPEX), Kaoru Sawazaki(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience), Chairperson:Shunsuke Takemura(防災科研)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

convener:Kiwamu Nishida(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Kazuya Shiraishi(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Takao Nibe(JAPEX), Kaoru Sawazaki(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

convener:Kiwamu Nishida(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Kazuya Shiraishi(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Takao Nibe(JAPEX), Kaoru Sawazaki(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall B (2F)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

2:30 PM - 2:45 PM

*Toshinori Kimura1, Takashi Tonegawa1, Kazuya Shiraishi1, Eiichiro Araki1, Yasuyuki Nakamura1, Yuka Kaiho1, Gou Fujie1, Seiichi Miura1, Shuichi Kodaira1, Noriaki Sakurai1, Yoshinori Sanada1, Yukari Kido1, Masataka Kinoshita2, Narumi Takahashi3,1, Yuya Machida1, Shuhei Nishida1 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 3.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 30, 2019 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (2F)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General