Japan Geoscience Union Meeting 2019

Koki Aizawa

Convener, Chairperson

Mon. May 27, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 304 (3F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

convener:Koki Aizawa(Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University), Tetsuo Matsuno(Kobe Ocean Bottom Exploration Center, Kobe University), Chairperson:Tetsuo Matsuno, Koki Aizawa

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

convener:Koki Aizawa(Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University), Tetsuo Matsuno(Kobe Ocean Bottom Exploration Center, Kobe University), Chairperson:Koki Aizawa, Tetsuo Matsuno

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

convener:Koki Aizawa(Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University), Tetsuo Matsuno(Kobe Ocean Bottom Exploration Center, Kobe University)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

convener:Koki Aizawa(Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University), Tetsuo Matsuno(Kobe Ocean Bottom Exploration Center, Kobe University)

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

2:45 PM - 3:00 PM

*Satoru Yamaguchi1, Yuto Yamanaka2, Akira Mimura1, Kazuki Fkue1, Daigo Furukawa1, Tada-nori Goto3, Hisatoshi Koji3, Sota Kawaguchi3, Koki Aizawa4, Shinichi Takakura5 (1.Department of Geosciences, Graduate School of Science, Osaka City University, 2.Faculty of Science, Osaka City University, 3.Department of Urban Management, Graduate School of Engineering, Kyoto University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Kyushu University, 5. Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

11:30 AM - 11:45 AM

*Koki Aizawa1, Hisashi Asaue2, Katsuaki Koike3, Shinichi Takakura4, Toru Yoshinaga10, Makoto Uyeshima5, Takao Koyama5, Ryokei Yoshimura7, Ken'ichi Yamazaki7, Shintaro Komatsu7, Yusuke Yamashita7, Hiroshi Ichihara9, Mitsuru Utsugi8, Kaori Tsukamoto12, Dan Muramatsu12, Yoshiko Teguri1,11, Kazunari Uchida1, Hideaki Hase6, Azusa Shito1, Satoshi Matsumoto1, Takeshi Matsushima1, Hiroshi Shimizu1 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Laboratory on Innovative Techniques for Infrastructures, Kyoto University, 3.Environmental Geosphere Engineering, Department of Urban Management, Graduate School of Engineering, Kyoto University, 4.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 6.GERD, 7.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 8.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 9.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 10.Kumamoto University, 11.Japan Meteorological Agency, 12.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

*Aoi Motoyama1, Yasuo Ogawa2, Makoto Uyeshima3, Koichi Asamori4, Toshihiro Uchida5, Hideaki Hase6, Takao Koyama3, Shin'ya Sakanaka7, Yusuke Yamaya5, Koki Aizawa8, Masahiro Ichiki1 (1.Graduate school of science, Tohoku university, 2.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 3.Earthquake research institute, the university of Tokyo, 4.Japan Atomic Energy Agency, 5.National institute of advanced industrial science and technology, 6. Geothermal Energy Research & Development Co., Ltd, 7.Graduate School of International Resource Sciences Department of Earth Resource Engineering and Environmental Science, Akita University, 8.Graduate school of science, Kyusyu university)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

*Aoi Motoyama1, Yasuo Ogawa2, Makoto Uyeshima3, Koichi Asamori4, Toshihiro Uchida5, Hideaki Hase6, Takao Koyama3, Shin'ya Sakanaka7, Yusuke Yamaya5, Koki Aizawa8, Masahiro Ichiki1 (1.Graduate school of science, Tohoku university, 2.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 3.Earthquake research institute, the university of Tokyo, 4.Japan Atomic Energy Agency, 5.National institute of advanced industrial science and technology, 6. Geothermal Energy Research & Development Co., Ltd, 7.Graduate School of International Resource Sciences Department of Earth Resource Engineering and Environmental Science, Akita University, 8.Graduate school of science, Kyusyu university)

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

*Hashimoto Tasuku1, Koki Aizawa2, Takeshi Matsushima2, Hiroshi Shimizu2, Yuto Hayashida1, Yuhei Yuasa1, Kaori Tsukamoto1, Yuto Yamamoto3, Kanta Miyano3, Megumi Kamizono1, Satoshi Matsumoto2 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 3.Department of Earth and Planetary Sciences, School of Science, Kyushu University)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

*Hashimoto Tasuku1, Koki Aizawa2, Takeshi Matsushima2, Hiroshi Shimizu2, Yuto Hayashida1, Yuhei Yuasa1, Kaori Tsukamoto1, Yuto Yamamoto3, Kanta Miyano3, Megumi Kamizono1, Satoshi Matsumoto2 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 3.Department of Earth and Planetary Sciences, School of Science, Kyushu University)

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM IC (2F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

2:15 PM - 2:30 PM

*Kotaro Toyama1, Hirochika Sumino1, Kaori Kawana1, Takeshi Ohba2, Muga Yaguchi3, Yoshihide Akiyama1, Koki Aizawa4, Kaori Tsukamoto4 (1.Department of Basic Science, Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo, 2.Department of chemistry, School of Science, Tokia University, 3.Meteorological Research Institute, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University)

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM IC (2F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

11:00 AM - 11:15 AM

*Marceau Gresse1, Makoto Uyeshima1, Takao Koyama1, Maki Hata1, Hideaki Hase2, Koki Aizawa3, Yusuke Yamaya4, Yoichi Sasai5, Jacques Zlotnicki6, Tawat Rung-Arunwan1, Hideki Ueda7 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, Tokyo, Japan, 2.Geothermal Energy Research & Development Co., Ltd., Tokyo, Japan, 3.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, Fukuoka, Japan., 4.Planning Division, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tokyo, Japan, 5.Earthquake Prediction Research Centre, Tokai University, Shizuoka, Japan, 6.CNRS, OPGC-UMR6524, Aubière, France, 7.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, Tsukuba, Japan)

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Makoto Uyeshima1, Maki Hata1, Hiroshi Ichihara2, Ryokei Yoshimura3, Koki Aizawa4 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University)

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Makoto Uyeshima1, Maki Hata1, Hiroshi Ichihara2, Ryokei Yoshimura3, Koki Aizawa4 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University)

Thu. May 30, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 30, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 30, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Sabry Abdallah1, Mitsuru Utsugi 1, Koki Aizawa2, Makoto Uyeshima3, Wataru Kanda4, Takao Koyama3 (1.Institute of geothermal science, Faculty of Science, Kyoto University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 4.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology)

Thu. May 30, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Sabry Abdallah1, Mitsuru Utsugi 1, Koki Aizawa2, Makoto Uyeshima3, Wataru Kanda4, Takao Koyama3 (1.Institute of geothermal science, Faculty of Science, Kyoto University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 4.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology)