Japan Geoscience Union Meeting 2019

Shingo Watanabe

Convener, Chairperson

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 201B (2F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

convener:Yoshio Kawatani(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Shingo Watanabe(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Takashi Sekiya(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Kaoru Sato(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Chairperson:Watanabe Shingo(海洋研究開発機構)

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 201B (2F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

convener:Yoshio Kawatani(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Shingo Watanabe(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Takashi Sekiya(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Kaoru Sato(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Chairperson:Takashi Sekiya

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 201B (2F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

convener:Yoshio Kawatani(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Shingo Watanabe(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Takashi Sekiya(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Kaoru Sato(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Chairperson:Yoshio Kawatani

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

convener:Yoshio Kawatani(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Shingo Watanabe(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Takashi Sekiya(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Kaoru Sato(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo)

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

convener:Yoshio Kawatani(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Shingo Watanabe(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Takashi Sekiya(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Kaoru Sato(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo)

Sun. May 26, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 301A (3F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

convener:Yoichi Ishikawa(JAPAN Agency for Marine-Earth Science and Technology), Shingo Watanabe(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), KOJI DAIRAKU(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience), Chairperson:KOJI DAIRAKU(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience), Yoichi Ishikawa(JAPAN Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Sun. May 26, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

convener:Yoichi Ishikawa(JAPAN Agency for Marine-Earth Science and Technology), Shingo Watanabe(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), KOJI DAIRAKU(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

convener:Yoichi Ishikawa(JAPAN Agency for Marine-Earth Science and Technology), Shingo Watanabe(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), KOJI DAIRAKU(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 301A (3F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

convener:Yoichi Ishikawa(JAPAN Agency for Marine-Earth Science and Technology), Shingo Watanabe(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), KOJI DAIRAKU(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience), Chairperson:Yoichi Ishikawa(JAPAN Agency for Marine-Earth Science and Technology), KOJI DAIRAKU(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 303 (3F)

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

4:30 PM - 4:45 PM

*Tomohiro Hajima1, Shingo Watanabe1, Michio Kawamiya1, Kaoru Tachiiri1, Hiroaki Tatebe1, Akihiko Ito2, Kumiko TAKATA2, Michio Watanabe1, Maki Noguchi1, Akitomo Yamamoto1, Akinori Ito1, Manabu Abe1, Rumi Ohgaito1, Dai Yamazaki3 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.Institute of Industrial Science, the University of Tokyo)

Sun. May 26, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 301A (3F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

Sun. May 26, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 301B (3F)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:00 AM - 9:15 AM

*Akira Kuwano-Yoshida1, Keisuke Ariyoshi2, Kosei Komatsu3, Yoshihiro Tachibana4, Mikiko Fujita2, Masato I. Nodzu5, Hatsumi Nishikawa10, Yoshimi Kawai2, Naoki Kishita6, Lyndon Mark Olaguera5, MIHARU KUBO8, Kentaro Hase7, Yuya Matsuyama6, Minami Masuda9, Kenta Irie11, Tetsuji Yoshida10, Yusuke Watanabe7, Kosuke Matsuda12, Syunsuke Aoki7, Shingo Watanabe2, Akira Kurisu13, Shota Yamasaki7, Hidetaka Hirata14, Shizuka Akiyama7, Yoshinori Shigeta15, Akira Miyata15, Kai Matsubara15, Yoshitaka Tada15, Yasushi Watarai16, Yusuke Nakamura16 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 4.Faculty of Bioresources, Mie University,, 5.Tokyo Metropolitan University, 6.Kyushu University, 7.Kyoto University, 8.University of The Ryukyus, 9.Hirosaki University, 10.Hokkaido University, 11.Tokyo Gakugei University, 12.Tokyo University of Marine Science and Technology, 13.Okayama University, 14.Nagoya University, 15.Tottori University of Environmental Studies, 16.Rissho University)