Japan Geoscience Union Meeting 2019

Yuki Morono

Convener, Chairperson

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-BG Biogeosciences & Geosphere-Biosphere Interactions

convener:Michinari Sunamura(University of Tokyo Dept. of Earth & Planetary Science), Yuki Morono(Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Natsuko Hamamura(Kyushu University)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-BG Biogeosciences & Geosphere-Biosphere Interactions

convener:Michinari Sunamura(University of Tokyo Dept. of Earth & Planetary Science), Yuki Morono(Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Natsuko Hamamura(Kyushu University)

Tue. May 28, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 201A (2F)

 • [E] Oral
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-CG Complex & General

convener:Yoshinori Takano(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)), Yohey Suzuki(Graduate School of Science, The University of Tokyo), Shingo Kato(RIKEN), Keisuke Fukushi(Institute of Nature & Environmental Technology, Kanazawa University), Chairperson:Yuki Morono(JAMSTEC), Masanori Kaneko(AIST/GSJ), Shingo Kato(RIKEN)

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A08 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-BG Biogeosciences & Geosphere-Biosphere Interactions

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-BG Biogeosciences & Geosphere-Biosphere Interactions

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-CG Complex & General

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-CG Complex & General

Mon. May 27, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A07 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:30 AM - 9:45 AM

*Go-Ichiro Uramoto1,2, Yuki Morono2, Naotaka Tomioka2, Shigeyuki Wakaki2, Ryoichi Nakada2, Rota Wagai3, Kentaro Uesugi4, Akihisa Takeuchi4, Masato Hoshino4, Yoshio Suzuki4,5, Satoshi Mitsunobu6, Fumito Shiraishi7, Hiroki Suga5, Yasuo Takeichi8, Yoshio Takahashi5, Fumio Inagaki2 (1.Kochi University, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.National Agriculture and Food Research Organization, 4.Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 5.University of Tokyo, 6.Ehime University, 7.Hiroshima University, 8.High Energy Accelerator Research Organization)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

3:45 PM - 4:00 PM

*Go-Ichiro Uramoto1,2, Yuki Morono2, Naotaka Tomioka2, Shigeyuki Wakaki2, Ryoichi Nakada2, Rota Wagai3, Kentaro Uesugi4, Akihisa Takeuchi4, Masato Hoshino4, Yoshio Suzuki4,5, Satoshi Mitsunobu6, Fumito Shiraishi7, Hiroki Suga5, Yasuo Takeichi8, Yoshio Takahashi5, Fumio Inagaki2 (1.Kochi University, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.National Agriculture and Food Research Organization, 4.Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 5.University of Tokyo, 6.Ehime University, 7.Hiroshima University, 8.High Energy Accelerator Research Organization)