Japan Geoscience Union Meeting 2019

Masateru Ishiguro

Convener, Chairperson

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Masateru Ishiguro(Department of Physics and Astronomy, Seoul National University), Taishi Nakamoto(Tokyo Institute of Technology), Masanao Abe(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Olivier S Barnouin(Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory), Chairperson:Masateru Ishiguro(Seoul National University)

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Masateru Ishiguro(Department of Physics and Astronomy, Seoul National University), Taishi Nakamoto(Tokyo Institute of Technology), Masanao Abe(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Olivier S Barnouin(Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory), Chairperson:Olivier Barnouin(Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Masateru Ishiguro(Department of Physics and Astronomy, Seoul National University), Taishi Nakamoto(Tokyo Institute of Technology), Masanao Abe(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Olivier S Barnouin(Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory), Chairperson:Masanao Abe(Institute of Space and Astronautical Science, JAXA)

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Masateru Ishiguro(Department of Physics and Astronomy, Seoul National University), Taishi Nakamoto(Tokyo Institute of Technology), Masanao Abe(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Olivier S Barnouin(Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory), Chairperson:Taishi Nakamoto(Tokyo Institute of Technology)

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Masateru Ishiguro(Department of Physics and Astronomy, Seoul National University), Taishi Nakamoto(Tokyo Institute of Technology), Masanao Abe(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Olivier S Barnouin(Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory), Chairperson:Masateru Ishiguro(Seoul National University)

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Masateru Ishiguro(Department of Physics and Astronomy, Seoul National University), Taishi Nakamoto(Tokyo Institute of Technology), Masanao Abe(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Olivier S Barnouin(Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory)

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Masateru Ishiguro(Department of Physics and Astronomy, Seoul National University), Taishi Nakamoto(Tokyo Institute of Technology), Masanao Abe(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Olivier S Barnouin(Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory)

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

10:45 AM - 11:00 AM

*Sei-ichiro WATANABE1,5, Masatoshi Hirabayashi2, Naru Hirata3, Naoyuki Hirata4, Rina Noguchi5, Yuri Shimaki5, Hitoshi Ikeda6, Eri Tatsumi7, Makoto Yoshikawa5, Shota Kikuchi5, Hikaru Yabuta8, Tomoki Nakamura9, Shogo Tachibana7,5, Yoshiaki Ishihara10, Tomokatsu Morota1, Kohei Kitazato3, Naoya Sakatani5, Koji Matsumoto11,12, Koji Wada13, Hiroki Senshu13, Chikatoshi Honda3, Tatsuhiro Michikami14, Hiroshi Takeuchi5, Toru Kouyama15, Rie Honda16, Robert Gaskell17, Eric Palmer17, Olivier S. Barnouin18, Patrick Michel19, Paul Abell20, Yukio Yamamoto5, Satoshi Tanaka5, Kei Shirai5, Moe Matsuoka5, Seiji Sugita5,7, Tatsuaki Okada5, Noriyuki Namiki11, Masahiko Arakawa4, Masateru Ishiguro21, Kazunori Ogawa4, Fuyuto Terui5, Takanao Saiki5, Satoru Nakazawa5, Yuichi Tsuda5, Hayabusa2 Science Team (1.Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Nagoya University, 2.Auburn University, 3.University of Aizu, 4.Kobe University, 5.ISAS, JAXA, 6.Research and Development Directorate, JAXA, 7.University of Tokyo, 8.Hiroshima University, 9.Tohoku University, 10.National Institute for Environmental Studies, 11.National Astronomical Observatory of Japan, 12.SOKENDAI, 13.Chiba Institute of Technology, 14.Kindai University, 15.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 16.Kochi University, 17.Planetary Science Institute, 18.John Hopkins University, 19.Universite Cote d'Azur, Observatorie de la Cote d'Azur, 20.NASA, Johnson Space Center, 21.Seoul National University)

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

10:45 AM - 11:00 AM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Ko Ishibashi1, Fumi Yoshida1, Hiroshi Kimura1, Takayuki Hirai1, Hong Peng1, Manabu Yamada1, Hiroki Senshu1, Koji Wada1, Ralf Srama2, Harald Kruger3, Jun-ichi Watanabe4, Takashi Ito4, Masateru Ishiguro5, Tomoki Nakamura6, Hikaru Yabuta7, Shogo Tachibana8, Takashi Mikouchi8, Shinsuke Abe9, Katsuhito Ohtsuka10, Seitaro Urakawa11, Keiko Nakamura-Messenger12, Mutsumi Komatsu13, Shingo Kameda14, Masato Kagitani6, Naru Hirata15, Hirohide Demura15, Sho Sasaki16, Takahiro Hiroi17, Goro Komatsu18, Hidehiro Kaneda19, Takaya Inamori19, Takaya Okamoto20, Toshifumi Yanagisawa20, Makoto Yoshikawa20, Hajime Yano20, Tatsuaki Okada20, Takahiro Iwata20, Takafumi Ootsubo20, Yasuhiro Kawakatsu20, Hiroyuki Toyota20, Kazutaka Nishiyama20, Takeshi Takashima20 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.University of Stuttgart, 3.Max Planck Institute, 4.National Astronomical Observatory of Japan , 5.Seoul National Universtiy, 6.Tohoku University, 7.Hiroshima University, 8.The University of Tokyo, 9.Nihon University, 10.Tokyo Meteor Network, 11.Japan Spaceguard Association, 12.NASA , 13.The Graduate University for Advanced Studies, 14.Rikkyo University, 15.Aizu University, 16.Osaka University, 17.Brown University, 18.D'Annunzio University, 19.Nagoya University, 20.JAXA)

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Jooyeon Geem1, Masateru Ishiguro1, Yoonsoo P. Bach1, Daisuke Kuroda2, Hiroyuki Naito3, Hidekazu Hanayama4, yoonyoung kim10, Yuna G. Kwon1, Sunho Jin1, Tomohiko Sekiguchi5, Ryo Okazaki5, Jeremie J. Vaubaillon6, Masataka Imai7, Tatsuharu Oono8, Yuki Futamuts8, Seiko Takagi8, Mitsuteru Sato8, Kiyoshi Kuramoto8, Makoto Watanabe9 (1.Astronomy program, Dept of Physics and Astronomy, Seoul National University, 2.Okayama Observatory, Kyoto University, 3.Nayoro Observatory, 4.Ishigakijima Astronomical Observatory, National Astronomical Observatory of Japan, 5.Hokkaido University of Education, 6.Observatoire de Paris, I.M.C.C.E., 7.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 8.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 9.Department of Applied Physics, Okayama University of Science, 10.Max Planck Institute for Solar System Research)

*Yuna G Kwon1, Masateru Ishiguro1, Jungmi Kwon2, Daisuke Kuroda3, Myungshin Im1, Changsu Choi1, Motohide Tamura4, Takahiro Nagayama5, Nobuyuki Kawai6, Jun-ichi Watanabe7 (1.Seoul National Univ., 2.ISAS/Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Okayama Astrophysical Observatory, 4.The Univ. of Tokyo, 5.Kagoshima Univ., 6.Tokyo Institute of Technology, 7.National Astronomical Observatory of Japan)

*Masateru Ishiguro1, Jooyeon Geem1, Hiroyuki Naito2, Yoonsoo P. Bach1, Daisuke Kuroda3, Tatsuharu Ono4, Seiko Takagi4, Mitsuteru Sato4, Kiyoshi Kuramoto4, Tomohiko Sekiguchi5, Masataka Imai6, Makoto Watanabe7, Katsuhito Ohtsuka8, Sunao Hasegawa9, Takashi Ito10, Fumi Yoshida11, Tomoko Arai11 (1.Department of Physics and Astronomy, Seoul National University, 2.Nayoro Observatory, 3.Okayama Observatory, Kyoto University, 4.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 5.Hokkaido University of Education, 6.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 7.Department of Applied Physics, Okayama University of Science, 8.Tokyo Meteor Network, 9.Japan Aerospace Exploration Agency, 10.National Astronomical Observatory of Japan, 11.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology)

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Jooyeon Geem1, Masateru Ishiguro1, Yoonsoo P. Bach1, Daisuke Kuroda2, Hiroyuki Naito3, Hidekazu Hanayama4, yoonyoung kim10, Yuna G. Kwon1, Sunho Jin1, Tomohiko Sekiguchi5, Ryo Okazaki5, Jeremie J. Vaubaillon6, Masataka Imai7, Tatsuharu Oono8, Yuki Futamuts8, Seiko Takagi8, Mitsuteru Sato8, Kiyoshi Kuramoto8, Makoto Watanabe9 (1.Astronomy program, Dept of Physics and Astronomy, Seoul National University, 2.Okayama Observatory, Kyoto University, 3.Nayoro Observatory, 4.Ishigakijima Astronomical Observatory, National Astronomical Observatory of Japan, 5.Hokkaido University of Education, 6.Observatoire de Paris, I.M.C.C.E., 7.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 8.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 9.Department of Applied Physics, Okayama University of Science, 10.Max Planck Institute for Solar System Research)

*Yuna G Kwon1, Masateru Ishiguro1, Jungmi Kwon2, Daisuke Kuroda3, Myungshin Im1, Changsu Choi1, Motohide Tamura4, Takahiro Nagayama5, Nobuyuki Kawai6, Jun-ichi Watanabe7 (1.Seoul National Univ., 2.ISAS/Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Okayama Astrophysical Observatory, 4.The Univ. of Tokyo, 5.Kagoshima Univ., 6.Tokyo Institute of Technology, 7.National Astronomical Observatory of Japan)

*Masateru Ishiguro1, Jooyeon Geem1, Hiroyuki Naito2, Yoonsoo P. Bach1, Daisuke Kuroda3, Tatsuharu Ono4, Seiko Takagi4, Mitsuteru Sato4, Kiyoshi Kuramoto4, Tomohiko Sekiguchi5, Masataka Imai6, Makoto Watanabe7, Katsuhito Ohtsuka8, Sunao Hasegawa9, Takashi Ito10, Fumi Yoshida11, Tomoko Arai11 (1.Department of Physics and Astronomy, Seoul National University, 2.Nayoro Observatory, 3.Okayama Observatory, Kyoto University, 4.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 5.Hokkaido University of Education, 6.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 7.Department of Applied Physics, Okayama University of Science, 8.Tokyo Meteor Network, 9.Japan Aerospace Exploration Agency, 10.National Astronomical Observatory of Japan, 11.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology)