Japan Geoscience Union Meeting 2019

Hatsumi Nishikawa

Convener, Chairperson

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 104 (1F)

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

convener:Kazuaki Nishii(Graduate School of Bioresources, Mie University), Yoshi N Sasaki(Hokkaido University), Hatsumi Nishikawa(Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University), Shun Ohishi(Division for Land-Ocean Ecosystem Research, Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Chairperson:Kazuaki Nishii(三重大学)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 104 (1F)

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

convener:Kazuaki Nishii(Graduate School of Bioresources, Mie University), Yoshi N Sasaki(Hokkaido University), Hatsumi Nishikawa(Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University), Shun Ohishi(Division for Land-Ocean Ecosystem Research, Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Chairperson:Shun Ohishi

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

convener:Kazuaki Nishii(Graduate School of Bioresources, Mie University), Yoshi N Sasaki(Hokkaido University), Hatsumi Nishikawa(Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University), Shun Ohishi(Division for Land-Ocean Ecosystem Research, Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University)

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 303 (3F)

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

*Hatsumi Nishikawa1, Humio Mitsudera1, Hiroshi Yoshinari2, Takuya Nakanowatari3, Tomohiro Nakamura1, Keisuke Uchimoto4, Hiroyasu Hasumi5 (1.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 4.Research Institute of Innovative Technology for the Earth, 5.Atmosphere and Ocean Research Institute, University of Tokyo)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

*Hatsumi Nishikawa1, Humio Mitsudera1, Hiroshi Yoshinari2, Takuya Nakanowatari3, Tomohiro Nakamura1, Keisuke Uchimoto4, Hiroyasu Hasumi5 (1.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 4.Research Institute of Innovative Technology for the Earth, 5.Atmosphere and Ocean Research Institute, University of Tokyo)

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 104 (1F)

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

2:35 PM - 2:50 PM

*Hatsumi Nishikawa1, Humio Mitsudera1, Takeshi Okunishi2, Shin-ichi Ito3, Taku Wagawa4, Daisuke Hasegawa2, Toru Miyama5, Hitoshi Kaneko2 (1.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 2.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 3.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 4.Japan Sea National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 5.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

Sun. May 26, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 301B (3F)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:00 AM - 9:15 AM

*Akira Kuwano-Yoshida1, Keisuke Ariyoshi2, Kosei Komatsu3, Yoshihiro Tachibana4, Mikiko Fujita2, Masato I. Nodzu5, Hatsumi Nishikawa10, Yoshimi Kawai2, Naoki Kishita6, Lyndon Mark Olaguera5, MIHARU KUBO8, Kentaro Hase7, Yuya Matsuyama6, Minami Masuda9, Kenta Irie11, Tetsuji Yoshida10, Yusuke Watanabe7, Kosuke Matsuda12, Syunsuke Aoki7, Shingo Watanabe2, Akira Kurisu13, Shota Yamasaki7, Hidetaka Hirata14, Shizuka Akiyama7, Yoshinori Shigeta15, Akira Miyata15, Kai Matsubara15, Yoshitaka Tada15, Yasushi Watarai16, Yusuke Nakamura16 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 4.Faculty of Bioresources, Mie University,, 5.Tokyo Metropolitan University, 6.Kyushu University, 7.Kyoto University, 8.University of The Ryukyus, 9.Hirosaki University, 10.Hokkaido University, 11.Tokyo Gakugei University, 12.Tokyo University of Marine Science and Technology, 13.Okayama University, 14.Nagoya University, 15.Tottori University of Environmental Studies, 16.Rissho University)