Japan Geoscience Union Meeting 2019

Kouji Adachi

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 30, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Thu. May 30, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Thu. May 30, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

Thu. May 30, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 201B (2F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

4:15 PM - 4:30 PM

*Nobuhiro Moteki1, Makoto Koike1, Sho Ohata2, Yutaka Kondo3, Nobuyuki Takegawa5, Kouji Adachi4, Naga Oshima4, Hitoshi Matsui2, Kazuyuki Kita6, Tatsuhiro Mori7, Atsushi Yoshida1 (1.The Univerisity of Tokyo, 2.Nagoya University, 3.National Institute for Polar Research, 4.Meteorological Research Institute, 5.Tokyo Metropolitan University, 6.Ibaraki University, 7.Tokyo University of Science)

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

*Kazuyuki Kita1, Naho Hayashi1, Koutaro Minami1, Mao Kimura1, Yasuhito Igarashi1,7, Kouji Adachi2, Teruya Maki3, Atsuyuki Sorimachi4, Ishizuka Masahide5, Jun Furukawa6, Kazuhiko Ninomiya8, Atsushi Shinohara8, Olivier Masson9 (1.Graduate School of Science and Engineering, Ibaraki University, 2.Meteorological Research Laboratory, 3.Kanazakwa University, 4.Fukushima Medical Univeristy, 5.Kagawa University, 6.Tsukuba University, 7.Kyoto University, 8.Osaka University, 9.IRSN)