Japan Geoscience Union Meeting 2019

Toshiyoshi Kimura

Convener, Chairperson

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 302 (3F)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space

convener:Yoshiaki HONDA(Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University), Yukari Takayabu(Atmosphere and Ocean Research Institute, the University of Tokyo), Shinichi Sobue(Japan Aerospace Exploration Agency), Yuki Kaneko(Japan Aerospace Exploration Agency), Chairperson:Kazuhiro Asai(東北工業大学), Toshiyoshi Kimura(宇宙航空研究開発機構)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 101 (1F)

 • [J] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 302 (3F)

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 302 (3F)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space

*Kazuhiro Asai1, Yasumasa Hirata2, Gen Takao2, Haruhisa Shimoda3, Yoshiaki HONDA4, Koji Kajiwara4, Yoshio Awaya5, Junichi Susaki9, Takahiro Endo6, Tsuneo Matsunaga7, Yoshito Sawada7, Nobuo Sugimoto7, Tomoaki Nishizawa7, Kohei Mizutani8, Shoken Ishii8, Toshiyoshi Kimura10, Tadashi Imai10, Masato Hayashi10, Daisuke Sakaizawa10, Jyunpei Murooka10, Rei Mituhashi10 (1.Tohoku Institute of Technology, 2.Forestry and Forest Products Research Institute, 3.Tokai University, 4.Chiba University, 5.Gifu University, 6.The Remote Sensing Technology Center of Japan, 7.National Institute for Environmental Research, 8.National Institute of Information and Communications Technology, 9.Kyoto University, 10.Japan Aerospace Exploration Agency)