Japan Geoscience Union Meeting 2019

Takashi Tonegawa

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall B (2F)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

2:30 PM - 2:45 PM

*Toshinori Kimura1, Takashi Tonegawa1, Kazuya Shiraishi1, Eiichiro Araki1, Yasuyuki Nakamura1, Yuka Kaiho1, Gou Fujie1, Seiichi Miura1, Shuichi Kodaira1, Noriaki Sakurai1, Yoshinori Sanada1, Yukari Kido1, Masataka Kinoshita2, Narumi Takahashi3,1, Yuya Machida1, Shuhei Nishida1 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 3.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Tue. May 28, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

*Misaki Horiuchi3, Hiroko Sugioka3, Masayuki Obayashi1, Daisuke Suetsugu1, Hajime Shiobara2, Aki Ito1, Yasushi Ishihara1, Satoru Tanaka1, Takehi Isse2, Takashi Tonegawa1, Junko Yoshimitsu1, Takumi Kobayashi3 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Yokosuka, Japan, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, Tokyo, Japan, 3.The University of Kobe, Hyogo, Japan)

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

*Misaki Horiuchi3, Hiroko Sugioka3, Masayuki Obayashi1, Daisuke Suetsugu1, Hajime Shiobara2, Aki Ito1, Yasushi Ishihara1, Satoru Tanaka1, Takehi Isse2, Takashi Tonegawa1, Junko Yoshimitsu1, Takumi Kobayashi3 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Yokosuka, Japan, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, Tokyo, Japan, 3.The University of Kobe, Hyogo, Japan)

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (2F)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General