Japan Geoscience Union Meeting 2019

Yoshihiro Ishizuka

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 105 (1F)

  • [J] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-VC Volcanology

3:00 PM - 3:15 PM

*Mitsuhiro Yoshimoto1, Ryuta FURUKAWA2,3, Yoshihiro Ishizuka2, Yusuke Minami2, Masashi NAGAI4, Shuichi Hosokawa3, Ryo Honda1, Taisuke Yasuda1, Akihiko Terada5, Tatsuji Nishizawa5, Yasuhiro Ishimine6, Kenichi Arai7, Hisashi Sasaki7, Shino Naruke7, Yuko Sekiguchi3, Takahiro Yanada3, Yasuo Ishizaki8, Nobuko Kametani8, Fukashi Maeno9 (1.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government, 2.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.Japan Meteorological Agency, 4.Volcano Research Department, National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 5.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, 6.Research and Education Center for Natural Hazards, Kagoshima University, 7.Asia Air Survey Co., Ltd., 8. Graduate School of Science and Engineering, University of Toyama, 9.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

  • [J] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-VC Volcanology

*Teruki Oikawa1, Mitsuhiro Yoshimoto2, Yoshihiro Takeshita3, Fukashi Maeno4, Jiro Komori5, Setsuya Nakada9, Taketo Shimano10, Hisashi Sasaki6, Kishimoto Hiroshi6, Tatsuro Chiba6, Yasuhiro Ishimine7, Kae Tsunematsu8, Yoshihiro Ishizuka1 (1.GSJ, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology , 2.Mt. Fuji Reserch Institute, Yamanashi Prifectural Goverment, 3.Faculty of Education, Shinshu University, 4.Earthquake Reserch Institute, University of Tokyo, 5.Teikyo Heisei University, 6.Asia Air Survey Co., Ltd., 7.Reserch and Education Center for Natural Hazards, Kagoshima University, 8.Yamagata University, 9.National Reserch Insitute for Earth Science and Disaster Resilience, 10.Graduate School of Environment and Disaearch, Tokoha University)

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

  • [J] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-VC Volcanology

*Teruki Oikawa1, Mitsuhiro Yoshimoto2, Yoshihiro Takeshita3, Fukashi Maeno4, Jiro Komori5, Setsuya Nakada9, Taketo Shimano10, Hisashi Sasaki6, Kishimoto Hiroshi6, Tatsuro Chiba6, Yasuhiro Ishimine7, Kae Tsunematsu8, Yoshihiro Ishizuka1 (1.GSJ, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology , 2.Mt. Fuji Reserch Institute, Yamanashi Prifectural Goverment, 3.Faculty of Education, Shinshu University, 4.Earthquake Reserch Institute, University of Tokyo, 5.Teikyo Heisei University, 6.Asia Air Survey Co., Ltd., 7.Reserch and Education Center for Natural Hazards, Kagoshima University, 8.Yamagata University, 9.National Reserch Insitute for Earth Science and Disaster Resilience, 10.Graduate School of Environment and Disaearch, Tokoha University)