JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Satoru Tanaka

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | U (Union )
 • | Union

*Keiko Kuge1, Takashi Furumura2, Mitsuyuki Hoshiba3, Naoji Koizumi4, Kazuyuki Nakagawa5, Masayuki Obayashi6, Shin'ichi Sakai2, Katsuhiko Shiomi7, Keiichi Tadokoro8, Satoru Tanaka6, Hiroshi Tsuruoka2, Takahiko Uchide9, Makoto Yamano2 (1.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Kyoto University, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 3.Meterological Research Institute, 4.School of Environmental Science, The University of Shiga Prefecture, 5.Jiji Press, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 7.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 8.Earthquake and Volcano Research Center, Nagoya University, 9.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

*Toshiki Ohtaki1, Satoru Tanaka2, Satoshi Kaneshima3, Weerachai Siripunvaraporn4,5, Songkhun Boonchaisuk5,6, Sutthipong Noisagool4,5, Kenji Kawai7, Taewoon Kim2, Yuki Suzuki7, Yasushi Ishihara2, Koji MIYAKAWA8, Nozomu Takeuchi8, Hitoshi Kawakatsu8 (1.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), 3.Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Sciences, Kyushu University, 4.Faculty of Science, Mahidol University, Kingdom of Thailand, 5.ThEP Center, Commission on Higher Education, Kingdom of Thailand, 6.Geoscience Program, Mahidol University, Kingdom of Thailand, 7.Graduate School of Science, University of Tokyo, 8.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

*Takeshi Hanyu1, Nobukazu Seama2,3, Satoru Tanaka1, Yoshiyuki Tatsumi3,2, Shunsuke Abe2, Morihisa Hamada1, Tomoko Hanyu3, Hikaru Iwamaru3, Souko Kado2, Katsuya Kaneko2,3, Ryohei Kikuchi2, Koji Kiyosugi3, Tetsuo Matsuno3,2, Iona McIntosh1, Takashi Miyazaki1, Reina NAKAOKA3, Nobuyuki Okamoto3, Taiki Orii2, Satoshi Shimizu3, Tsuyoshi Shintani4, Keiko Suzuki-Kamata3,2, Maria Luisa Tejada1, Kenta Ueki1, Bogdan Stefanov Vaglarov1 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Research Institute for Marine Geodynamics, 2.Kobe University, Graduate School of Science, 3.Kobe University, Kobe Ocean Bottom Exploration Center, 4.Osaka City University, Graduate School of Science)