JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Hiroshi Sato

Convener, Chairperson

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), David A Okaya(University of Southern California), Eh Tan(Institute of Earth Sciences, Academia Sinica), Masahiro Ishikawa(Graduate School of Environment and Information Sciences Yokohama National University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), David A Okaya(University of Southern California), Eh Tan(Institute of Earth Sciences, Academia Sinica), Masahiro Ishikawa(Graduate School of Environment and Information Sciences Yokohama National University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), David A Okaya(University of Southern California), Eh Tan(Institute of Earth Sciences, Academia Sinica), Masahiro Ishikawa(Graduate School of Environment and Information Sciences Yokohama National University)

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Takaya Iwasaki1, Hiroshi Sato2, Hisatoshi Baba3, Kayoko Tsuruga4, Yasuhisa Tanaka5, Tatsuya Ishiyama2, Makoto Matsubara6, Shinji Kawasaki5, Naoshi Hirata2 (1.Association for the Development of Earthquake Prediction, 2.ERI., the University of Tokyo, 3.School of Marine Science and Technology, Tokai University, 4.Tokyo University of Marine Science and Technology, 5.JGI, Inc., 6.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Tanio Ito1, Ken'ichi Kano2, Toshiki Watanabe3, Shintaro Abe1, Hiroshi Sato4, Takaya Iwasaki4, Tatsuya Ishiyama4, Makoto MATSUBARA5, Akira Fujiwara6, Susumu Abe7, Motonori Higashinaka7 (1.Association for the Development of Earthquake Prediction, 2.Shizuoka University, 3.Nagoya University, 4.University of Tokyo, 5.NIED, 6.Geosys, 7.JGI, Inc.)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Hiroshi Sato1, Tatsuya Ishiyama1, Hirokazu Ishige2, Naoko Kato1, Masanao Shinohara1, Takaya Iwasaki1,6, Eiji Kurashimo1, Hidehiko Shimizu2, Shinji Kawasaki2, Susumu Abe2, Makoto MATSUBARA3, Shin Koshiya4, Tetsuo No5, Shuichi Kodaira5, Naoshi Hirata1 (1.Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.JGI, Inc., 3.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 4.Iwate University, 5.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 6.Association for the Development of Earthquake Prediction)