JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Nobukazu Seama

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | H (Human Geosciences )
 • | H-DS Disaster geosciences

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | H (Human Geosciences )
 • | H-CG Complex & General

Kojima Hibiki1, *Atsushi Tani1, Tetsuo Matsuno2,3, Mamoru Sano2, Nobukazu Seama3,2, Noritaka Endo4, Ken'ichi Ohkushi1, Xu Zhang5, Yusuke Uchiyama5 (1.Graduate School of Human Development and Environment, Kobe University, 2.Kobe Ocean Bottom Exploration Center (KOBEC), Kobe University, 3.Graduate School of Science, Kobe University, 4.School of Geoscience and Civil Engineering College of Science and Engineering, Kanazawa University, 5.Graduate School of Engineering, Kobe University)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

*Takeshi Hanyu1, Nobukazu Seama2,3, Satoru Tanaka1, Yoshiyuki Tatsumi3,2, Shunsuke Abe2, Morihisa Hamada1, Tomoko Hanyu3, Hikaru Iwamaru3, Souko Kado2, Katsuya Kaneko2,3, Ryohei Kikuchi2, Koji Kiyosugi3, Tetsuo Matsuno3,2, Iona McIntosh1, Takashi Miyazaki1, Reina NAKAOKA3, Nobuyuki Okamoto3, Taiki Orii2, Satoshi Shimizu3, Tsuyoshi Shintani4, Keiko Suzuki-Kamata3,2, Maria Luisa Tejada1, Kenta Ueki1, Bogdan Stefanov Vaglarov1 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Research Institute for Marine Geodynamics, 2.Kobe University, Graduate School of Science, 3.Kobe University, Kobe Ocean Bottom Exploration Center, 4.Osaka City University, Graduate School of Science)

*Satoshi Shimizu1,2, Reina NAKAOKA1, Nobukazu Seama3,1, Tomoko Hanyu1, Keiko Suzuki-Kamata1,3, Koji Kiyosugi1, Katsuya Kaneko3,1, Tetsuo Matsuno1, Hikaru Iwamaru1,2, Takeshi Hanyu4, Shunsuke Abe5, Nobuyuki Okamoto1,6, Yoshiyuki Tatsumi1,3 (1.Kobe Ocean-Bottom Exploration Center, Kobe University, 2.Nippon Marine Enterprises, Ltd., 3.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 4.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Research Institute for Marine Geodynamincs, 5.Department of Planetology, Faculty of Science, Kobe University, 6.Japan, Oil, Gas and Metals National Corporation)

*Koji Kiyosugi1, Yoshiyuki Tatsumi1, Keiko Suzuki-Kamata1, Katsuya Kaneko2, Reina NAKAOKA1, Yuzuru Yamamoto2, Takeshi Hanyu3, Satoshi Shimizu1, Nobukazu Seama2, Tetsuo Matsuno1, Ryohei Kikuchi2, Hiroto Yamaguchi2 (1.Kobe Ocean-Bottom Exploration Center, Kobe University, 2.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Research Institute for Marine Geodynamics)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection