JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Masanao Shinohara

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | H (Human Geosciences )
 • | H-DS Disaster geosciences

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | H (Human Geosciences )
 • | H-DS Disaster geosciences

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Yukihiro Nakatani1, Hiroshi Yakiwara1, Shuichiro Hirano2, Reiji Kobayashi2, Hiroki Miyamachi2, Shigeru Nakao2, Yusuke Yamashita3, Kazunari Uchida4, Takeshi Matsushima4, Hiroshi Shimizu4, Kazuo Nakahigashi5, Tomoaki Yamada6, Hideji Abe7, Masanao Shinohara7 (1.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Kagoshima University, 2.Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 5.Tokyo University of Marine Science and Technology, 6.Japan Meteorological Agency, 7.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Raymundo Omar Plata Martinez5, Satoshi Ide1, Naoto Mizuno1, Masanao Shinohara2, Tomoaki Yamada3, Allen Husker4, Jorge Real4, Victor Cruz-Atienza4, Yusuke Yamashita5, Akiko Toh1, Yoshihiro Ito5 (1.Department of Earth an Planetary Science, University of Tokyo, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.Japan Meteorological Agency, 4.Institute Geophysics, UNAM, 5.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

*Shukei Ohyanagi1, Kazuaki Ohta2, Yoshihiro Ito3, Ryota Hino4, Yusaku Ohta4, Ryosuke Azuma4, Masanao Shinohara5, Kimihiro Mochizuki5, Toshinori Sato6, Yoshio Murai7 (1.Kyoto University, Graduate School of Science, 2.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 3.Kyoto University, Disaster Prevention Research Institute, 4.Tohoku University, 5.Tokyo University, Earthquake Research Institute, 6.Chiba University, 7.Hokkaido University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Ryota Hino1, Naoki Uchida1, Masanao Shinohara2, Yoshihiro Ito3, Takeshi Iinuma4, Yasuyuki Nakamura4, Toshiya Kanamatsu4, Ken Ikehara5, Ryoko Nakata1,4 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto Univesity, 4.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Hiroshi Sato1, Tatsuya Ishiyama1, Hirokazu Ishige2, Naoko Kato1, Masanao Shinohara1, Takaya Iwasaki1,6, Eiji Kurashimo1, Hidehiko Shimizu2, Shinji Kawasaki2, Susumu Abe2, Makoto MATSUBARA3, Shin Koshiya4, Tetsuo No5, Shuichi Kodaira5, Naoshi Hirata1 (1.Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.JGI, Inc., 3.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 4.Iwate University, 5.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 6.Association for the Development of Earthquake Prediction)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection