JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Satonori Nozawa

Convener, Chairperson

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

convener:Mamoru Yamamoto(Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University), Yasunobu Ogawa(National Institute of Polar Research), Satonori Nozawa(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Akimasa Yoshikawa(Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

convener:Mamoru Yamamoto(Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University), Yasunobu Ogawa(National Institute of Polar Research), Satonori Nozawa(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Akimasa Yoshikawa(Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

convener:Mamoru Yamamoto(Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University), Yasunobu Ogawa(National Institute of Polar Research), Satonori Nozawa(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Akimasa Yoshikawa(Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

convener:Mamoru Yamamoto(Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University), Yasunobu Ogawa(National Institute of Polar Research), Satonori Nozawa(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Akimasa Yoshikawa(Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University)

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Keisuke Hosokawa1, Yoshizumi Miyoshi2, Mitsunori Ozaki3, Shin-ichiro Oyama2, Yasunobu Ogawa4, Satoshi Kurita2, Yoshiya Kasahara3, Yasumasa Kasaba5, Satoshi Yagitani3, Shoya Matsuda7, Fuminori Tsuchiya5, Atsushi Kumamoto5, Ryuho Kataoka4, Kazuo Shiokawa2, Hiroshi Miyaoka4, Yoshimasa Tanaka4, Satonori Nozawa2, Mariko Teramoto6, Takeshi Takashima7, Iku Shinohara7, Ryoichi Fujii8 (1.Univ. of Electro-Communications, 2.ISEE, Nagoya Univ., 3.Kanazawa Univ., 4.National Institute of Polar Research, 5.Tohoku Univ., 6.Kyushu Institute of Technology, 7.ISAS/JAXA, 8.Research Organization of Information and Systems)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Satonori Nozawa1, Takuo T. Tsuda2, Norihito Saito3, Takuya Kawahara4, Satoshi Wada3, Yasunobu Ogawa5, Hitoshi Fujiwara6, Toru Takahashi7, Tetsuya Kawabata1, Chris Hall8, Asgeir Brekke8 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.The University of Electro-Communications, 3.RIKEN Center for Advanced Photonics, 4.Faculty of Engineering, Shinshu University, 5.National Institute of Polar Research, 6.Faculty of Science and Technology, Seikei University, 7.Department Physics, University of Oslo, 8.UiT The Arctic University of Norway)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Hitoshi Fujiwara1, Yasunobu Miyoshi2, Satonori Nozawa3, Yasunobu Ogawa4, Hidekatsu Jin5, Chihiro Tao5, Hiroyuki Shinagawa5 (1.Faculty of Science and Technology, Seikei University, 2.Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University, Japan, 3.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, Japan, 4.National Institute of Polar Research, Japan, 5.National Institute of Communication Technology, Japan )

*Sakiho Maeda1, Satonori Nozawa1, Takuya Kawahara2, Norihito Saito3, Takuo T. Tsuda4, Satoshi Wada3, Toru Takahashi5, Tetsuya Kawabata1, Chris Hall6 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.Faculty of Engineering, Shinshu University, 3.RIKEN Center for Advanced Photonics, RIKEN, 4.The University of Electro-Communications, 5.Department of Physics, University of Olso, 6.UiT The Arctic University of Norway)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment