JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Masaki Tsutsumi

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [E] Poster
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

  • [E] Oral
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Kiyoka Murase1, Ryuho Kataoka2, Takanori Nishiyama2, Koji Nishimura2, Taishi Hashimoto2, Yoshimasa Tanaka2, Akira Kadokura2, Yoshihiro Tomikawa2, Masaki Tsutsumi2, Kaoru Sato3, Satoshi Kasahara3, Takefumi Mitani4, Shoichiro Yokota9, Tomoaki Hori7, Kunihiro Keika3, Nana Higashio5, Takeshi Takashima4, Yoshiya Kasahara6, Shoya Matsuda4, Masafumi Shoji7, Ayako Matsuoka4, Iku Shinohara4, Yoshizumi Miyoshi7, Tatsuhiko Sato8 (1.The Graduate University for Advanced Studies, 2.National Institute of Polar Research, 3.University of Tokyo, 4.Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Kanazawa University, 7.Nagoya University, 8.Japan Atomic Energy Agency, 9.Osaka University)

One-off sessions

  • [E] Poster
  • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
  • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Masashi Kohma1, Kaoru Sato1, Koji Nishimura2, Masaki Tsutsumi2, Toru Sato3 (1.Department of Earth and Planet Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.National Institute of Polar Research and The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), Tokyo, Japan, 3.Institute for Liberal Arts and Sciences, Kyoto University, Kyoto, Japan)