JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Atsuki Shinbori

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | U (Union )
 • | Union

*Norio Umemura1, Shuji Abe2, Yoshimasa Tanaka3,4, Shin ya Nakano5, Atsuki Shinbori1, Yasuo Saito3, Yasuyuki Minamiyama6 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.International Center for Space Weather Science and Education, Kyushu University, 3.National Institute of Polar Research, 4.Joint Support-Center for Data Science Research, Research Organization of Information and Systems, 5.The Institute of Statistical Mathematics, 6.National Institute of Informatics)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Shin-ichiro Oyama1,2,3, Anita Aikio2, Heikki Vanhamaki2, Atsuki Shinbori1, Mike Rietveld5, Yasunobu Ogawa3, Mirjam Kellinsalmi4, Tero Raita2, Kazuo Shiokawa1, Ilkka Virtanen2, Lei Cai6, Abiyot Workayehu2, Marcus Pedersen2, Kirsti Kauristie4, Boris Kozelov7, Andrei Demekhov7 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.Space Physics and Astronomy Research Unit, University of Oulu, Finland, 3.National Institute of Polar Research, Japan, 4.Finnish Meteorological Institute, Finland, 5.EISCAT, Norway, 6.KTH Royal Institute of Technology, Sweden, 7.Polar Geophysical Institute, Russia)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Shin-ichiro Oyama1,2,3, Atsuki Shinbori1, Anita Aikio2, Heikki Vanhamaki2, Yasunobu Ogawa3, Mirjam Kellinsalmi4, Tero Raita2, Mike Rietveld5, Kazuo Shiokawa1, Ilkka Virtanen2, Lei Cai6, Abiyot Workayehu2, Marcus Pedersen2, Kirsti Kauristie4, Boris Kozelov7, Andrei Demekhov7 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, Japan, 2.Space Physics and Astronomy Research Unit, University of Oulu, Finland, 3.National Institute of Polar Research, Japan, 4.Finnish Meteorological Institute, Finland, 5.EISCAT, Norway, 6.KTH Royal Institute of Technology, Sweden, 7.Polar Geophysical Institute, Russia)

*Yudai Inaba1, Kazuo Shiokawa1, Shin-ichiro Oyama1,9,10, Yuichi Otsuka1, Atsuki Shinbori1, Yoshizumi Miyoshi1, Yoichi Kazama2, Shiang-Yu Wang2, Sunny W.T. Tam3, Tzu-Fang Chang3, Bo-Jhou Wang2, Kazushi Asamura4, Shoichiro Yokota5, Satoshi Kasahara6, Kunihiro Keika6, Tomoaki Hori1, Ayako Matsuoka4, Yoshiya Kasahara7, Atsushi Kumamoto8, Shoya Matsuda4, Yasumasa Kasaba8, Masafumi Shoji1, Iku Shinohara4 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, 2.Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, Taipei, Taiwan, 3. Institute of Space and Plasma Sciences, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan, 4.JAXA, 5.Osaka Univ., 6.Univ. Tokyo, 7.Kanazawa Univ., 8.Tohoku Univ., 9.Univ. of Oulu, Finland, 10.National Institute of Polar Research)