JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Ryuichi Shinjo

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

*Katsuhiko Suzuki1, Asako Takamasa2,1, Yusuke Fukami3,1, Tsuyoshi Iizuka4, Yuji Orihashi5, Ryuichi Shinjo6, Takeshi Hanyu7 (1.Submarine Resources Research Center, JAMSTEC, 2.JAPAN NUS CO., Ltd, 3.Department of Chemistry, Gakushuin University, 4.Department of Earth and Planetary Science, The University of Tokyo, 5.Department of Earth and Environmental Sciences, Hirosaki University, 6.Department of Physics and Earth Sciences, University of the Ryukyus , 7.Volcanoes and Earth’s Interior Research Center, JAMSTEC)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-GL Geology

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-MP Mineralogy & Petrology

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-PT Paleontology

*Kazuma Oikawa1, Hideko Takayanagi1, Ryuichi Shinjo2, Kazuyoshi Endo3, Masa-aki Yoshida4, Yasufumi Iryu1 (1.Institute of Geology and Paleontology Graduate School of Science Tohoku University, 2.Department of Physics and Earth Sciences, University of the Ryukyus, 3.Department of Earth and Planetary Science, Tokyo University, 4.Shimane University Faculty of Life and Environmental Science)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Cancelled

*Ryuji Asami1, Rikuto Hondoh2, Ryu Uemura3, Ryuichi Shinjo4, Chuan-Chou Shen5, Akihiro Kano6, Masaki Fujita7, Shinji Yamasaki8, Hideko Takayanagi1, Yasufumi Iryu1 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Faculty of Science, Tohoku University, 3.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.Faculty of Science, University of the Ryukyus, 5.National Taiwan University, 6.School of Science, the University of Tokyo, 7.National Museum of Nature and Science, 8.Okinawa Prefectural Museum and Art Museum)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques