JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Takuo T. Tsuda

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Takeshi Sakanoi1, Naoshi Yagi1, Yuta Hozumi2, Takuo T. Tsuda2, Takeshi Aoki2, Akinori Saito3, Takahiro Naoi5, Takanori Nishiyama4, Mitsumu K. Ejiri4 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Graduate School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications, 3.Graduate School of Science, Kyoto University, 4.National Institute of Polar Research, 5.National Institute of Information and Communications Technology)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Takanori Nishiyama1,2, Mitsumu K. Ejiri1,2, Takuo T. Tsuda3, Katsuhiko Tsuno4, Toru Takahashi5, Makoto Abo6, Takuya Kawahara7, Takayo Ogawa4, Satoshi Wada4, Takuji Nakamura1,2 (1.National Institute of Polar Research, 2.The Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI, 3.The University of Electro- Communications, 4.RIKEN, 5.University of Oslo, 6.Tokyo Metropolitan University, 7.Shinshu University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Satonori Nozawa1, Takuo T. Tsuda2, Norihito Saito3, Takuya Kawahara4, Satoshi Wada3, Yasunobu Ogawa5, Hitoshi Fujiwara6, Toru Takahashi7, Tetsuya Kawabata1, Chris Hall8, Asgeir Brekke8 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.The University of Electro-Communications, 3.RIKEN Center for Advanced Photonics, 4.Faculty of Engineering, Shinshu University, 5.National Institute of Polar Research, 6.Faculty of Science and Technology, Seikei University, 7.Department Physics, University of Oslo, 8.UiT The Arctic University of Norway)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Sakiho Maeda1, Satonori Nozawa1, Takuya Kawahara2, Norihito Saito3, Takuo T. Tsuda4, Satoshi Wada3, Toru Takahashi5, Tetsuya Kawabata1, Chris Hall6 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.Faculty of Engineering, Shinshu University, 3.RIKEN Center for Advanced Photonics, RIKEN, 4.The University of Electro-Communications, 5.Department of Physics, University of Olso, 6.UiT The Arctic University of Norway)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Takeshi Sakanoi1, Masafumi Hirahara2, Yoshizumi Miyoshi2, Kazushi Asamura3, Keisuke Hosokawa4, Yoshifumi Saito3, Hirotsugu Kojima5, Naritoshi Kitamura7, Mizuki Fukizawa1, Shin-ichiro Oyama2, Takuo T. Tsuda4, Akinori Saito6, Harald Frey8, Nick Shneider9 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.ISEE, Nagoya University, 3.ISAS/JAXA, 4.School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications, 5.RISH, Kyoto University, 6.Graduate Shool of Science, Kyoto University, 7.Graduate Shool of Science, The University of Tokyo, 8.SSL, University of California, Berkeley, 9.LASP, University of Colorado Boulder)